Докладна записка

Материали до ОбС

от Айджан Юсеин Ахмед,
Кмет на Община Черноочене

ОТНОСНО: Определяне представители на Община Черноочене в Сдружение
„ Толерантност „

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Поради изтичане мандата на досегашните представители на общината в Сдружение „Толерантност“ Общинският съвет трябва на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА да определи представител в Общото събрание на Сдружение „Толерантност“, където Община Черноочене членува.
С оглед осигуряване участието на представител на ОбС във всяко заседание на Общото събрание на Сдружението е необходимо да се избере и заместник на определения делегат.
Моля, предвид изложеното Общински съвет – Черноочене да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА Общински съвет -Черноочене

Р Е Ш И:

1.Определя Айджан Юсеин Ахмед – Кмет на община Черноочене, за представител /делегат/ в Общото събрание на Сдружение „Толерантност” за мандата на новоизбрания общински съвет 2023 /2027 година.
2.Определя Месру Юсеин Мюмюн – Председател на Общински съвет – Черноочене, за заместник-представител /заместник-делегат/ в Общото събрание на Сдружение „Толерантност”.

С уважение,

АЙДЖАН АХМЕД
Кмет на Община Черноочене

………………………………