Предложение

Материали до ОбС

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж.Месру Мюмюн,
Председател на Общински съвет – Черноочене

ОТНОСНО: Избиране на „Комисия за противодействие на корупцията“ за
мандат 2023 – 2027 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с изпълнението на разпоредбите на чл.49, ал.2, ал.3 и §2, ал.5 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията в сила от 06.10.2023 г., а именно проверка на декларациите и производството за установяване на конфликт на интереси на общинските съветници по декларациите по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПК и кметовете на кметства следва да бъде създадена комисия към Общински съвет – Черноочене с постоянен статут за мандат 2023-2027 година.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет след обсъждане да приеме следното
ПРОЕКТ!
Р Е Ш Е Н И Е:

ИЗБИРА на основание чл. 21, ал. 1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.49, ал.2, ал.3 и §2, ал.5 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията „Комисия за противодействие на корупцията“ за мандат 2023 – 2027 г. към Общински съвет – Черноочене, в състав:

1. Недрет Мехмед Мехмед – Председател
2. Фейме Рамадан Реджеб – член
3. Мехмед Ниази Емин – член
4. Сезгин Мехмед Местан – член
5. Себахат Мехмед Мехмед – член
6. Реджеб Салим Нури – член
7. Джейхан Ведат Рамадан – член

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:
/ инж.МЕСРУ МЮМЮН /