Докладна записка

Материали до ОбС

от инж. Месру Мюмюн,
Председател на Общински съвет-Черноочене

Относно: Определяне на представител на Община Черноочене в Общото събрание
на „ВиК“ ООД гр. Кърджали

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Поради изтичане мандата на досегашния представител на общината в Общото събрание на „ВиК“ ООД-гр. Кърджали Общинският съвет трябва на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА да определи своя представител.
С оглед осигуряване участието на представител на ОбС в работата на Общото събрание на „ВиК“ ООД-гр. Кърджали предлагам Общински съвет – Черноочене да вземе следното
РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА Общински съвет-Черноочене

РЕШИ:

1.Определя инж. Айджан Юсеин Ахмед – Кмет на Община Черноочене, за свой представител в Общото събрание на „ВиК“ ООД-гр. Кърджали, който се упълномощава да взима решения от името на Община Черноочене за мандата на новоизбрания общински съвет 2023/2027 година.
2. При невъзможност за участие на титуляра, той да бъде заместван от Ферхад Шабанали Ферхад-зам.- кмет на общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ инж. МЕСРУ МЮМЮН /