Докладна записка

Материали до ОбС

от инж. Месру Мюмюн,
Председател на Общински съвет-Черноочене

Уважаеми дами и господа
общински съветници!

Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/, създадена през 2004 година, активно работи за издигане ролята на общинските съвети и председателите на общински съвети, за отстояване на техните интереси и повишаване административния капацитет на представителите в местната власт; утвърди се като уважаван партньор на много правителствени и неправителствени институции и организации.

Уважаеми колеги!

С оглед на гореизложеното и продължаване на представителството ни в НАПОС-РБ, предлагам на вашето внимание следния проект на Решение:
– Общински съвет – Черноочене, на основание чл.21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА дава съгласие председателят на ОбС инж. Месру Юсеин Мюмюн да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, като дължимият членски внос е за сметка на бюджета на Общината в частта “Общински разходи за Общинския съвет и параграфа за разходи за членски внос и участие в нетърговски организации”.

Председател на ОбС:
/ инж. Месру Мюмюн /