Докладна записка

Материали до ОбС

от инж. Месру Мюмюн,
Председател на Общински съвет-Черноочене

Относно: Определяне на представител на Община Черноочене в Общото събрание на
„Асоциация по ВиК – Кърджали”, при невъзможност да участва кмета на общината

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.198е, ал.3 от Закона за водите Кметът на общината е представител на Община
Черноочене в „Асоциация по ВиК – Кърджали”.Общинският съвет определя и друг представител,
който да участва при невъзможност да участва кмета на общината.
Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на Общото събрание се съгласуват по ред, определен от общински съвет.
Поради изтичане мандата на досегашния е необходимо Общинският съвет да определи своя представител.
Във връзка с горецитираното предлагам Общински съвет – Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И:
1. Определя за представител на Община Черноочене инж. Айджан Юсеин Ахмед – кмет на Община Черноочене, в Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали”, а при невъзможност да участва – Ферхад Шабанали Ферхад – зам.-кмет на Общината.
2. Определя мандата на представителя на Община Черноочене в Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали” да бъде за срок до края на мандата на настоящия общински съвет.
3. Приема следния ред, по който позицията на определения представител за заседанията на Общото събрание на Асоциация по В и К в обособена територия – Кърджали ще се съгласува:
Преди всяко заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали” представителят на общината съгласува с Общинския съвет позицията на Община Черноочене по въпросите от дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:
/ инж. МЕСРУ МЮМЮН /