Докладна записка

Материали до ОбС

от инж. Месру Мюмюн,
Председател на Общински съвет- Черноочене

Относно: Определяне на представител на Община Черноочене в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски „АД-гр. Кърджали

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Поради изтичане мандата на досегашния представител на общината в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски“ АД-гр. Кърджали Общинският съвет трябва на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА да определи своя представител.
С оглед осигуряване участието на представител на ОбС в работата на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски“ АД-гр. Кърджали предлагам Общински съвет- Черноочене да вземе следното
РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА Общински съвет-Черноочене
РЕШИ:

1. Определя инж. Айджан Юсеин Ахмед – Кмет на Община Черноочене, за свой представител в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски“ АД-гр. Кърджали, който се упълномощава да взима решения от името на Община Черноочене за мандата на новоизбрания общински съвет 2023 /2027 година.
2. При невъзможност за участие на титуляра, той да бъде заместван от Ферхад Шабанали Ферхад – зам.- кмет на общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ инж. МЕСРУ МЮМЮН /