Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2023 год.

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС на ОбС –  Черноочене, предлагам допълнение на обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година.

           

            Моля, предвид предложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС,

 

Р Е Ш И :

 

          Допълва следните обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година:

 

   

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:

 

Землище Поземлен имот с идентификатор Категория Площ /кв.м./

 

 

За отдаване под наем за срок от 10 години:

 

1 Пчеларово 58829.98.38 6 295
2 Каняк 36066.10.693 9 22 384
 

За отдаване под наем за срок от 1 години:

 

1.1 Паничково 55395.1.23 9 1355
2.1 Йончово 34117.10.465 9 3965
2.2 Йончово 34117.10.487 9 5842
2.3 Йончово 34117.10.517 9 1847

 

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”

 /Шафер Ахмед/

 

Съгласували:

Юрисконсулт:

 /Наим Реджеб/

                                                                                               

Директор –                                                                С уважение,

дирекция “ОА”:                                                                               АЙДЪН ОСМАН                                   /Неджатин Салим/                                      КМЕТ НА ОБЩИНА