Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №66 от 17.08.2023 г. за утвърждаването на училищната мрежа на територията на община Черноочене за учебната 2023/2024 година.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

По предложение на директорите на детските градини и училищата Общински съвет с.Черноочене с Решение №66 от 17.08.2023 г. утвърди училищната мрежа за учебната 2023/2024 година. На 21.09.2023 г. с вх.№06-09-180 до кмета на Община Черноочене постъпи докладна записка от директора на ОУ“Н.Й.Вапцаров“ с.Паничково за настъпили промени в частта му за формирането на класове и паралелките в горепосоченото училище. Общият брой на учениците е намалял на 4 ученици.
Разпределени в две паралелки, както следва:
V клас – 1 ученик в една поднормативна паралелка;¬¬
VІ клас – 3 ученикବ в една поднормативна паралелка;
Приложен е и поименен списък на учениците по класове.
В изпълнение на Решение №63/17.08.2023 г. на Общинския съвет, Община Черноочене предложи на Министерство на образованието и науката за включването на Основно училище “Н.Й.Вапцаров“ с.Паничково в списъка на защитените училища в Република България за учебната 2023/2024 година. С Решение №994/09.12.2022 г. на Министерския съвет за учебната 2022/2023 училището беше включен в Списъка със защитените детски градини и защитените училища в Република България.

Предвид създалата се ситуация предлагам Общинския съвет да вземе решение за формиране на поднормативни паралелки за запазването на ОУ“Н.Й.Вапцаров“ с.Паничково за учебната 2023/2024 година.

Предложение:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

Общински съвет с.Черноочене на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от същия закон, и с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и докладна записка с вх.№06-09-180 от 21.09.2023 г. на директора на ОУ“Н.Й.Вапцаров“ с.Паничково.
1.Разрешава формирането на две поднормативни паралелки в ОУ “Н.Й.Вапцаров“ с.Паничково за учебната 2023/2024 година, както следва:

ОУ ”Н. Й. Вапцаров” с.Паничково

V клас – 1 ученик в една поднормативна паралелка;¬¬
VІ клас – 3 ученикବ в една поднормативна паралелка;

Общо ученици – 4 бр. в 2 – паралелки;

2. Настоящето Решение изменя и допълва Решение №66 от 17.08.2023 год. в т.3, като отменя текста отнасящ се за ОУ“Н.Й.Вапцаров“ с.Паничково и създава нов текст с предложените по горе класове, паралелки и общ брой ученици.

С уважение,
АЙДЪН АРИФ ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ
…………………………….

ИЗГОТВИЛ:
АЙТЕН ВЕЛИ

СЪГЛАСУВАЛ:
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ“БЮДЖЕТ“
МЮМЮН БЕКИР