Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене (ОУПО)

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Действащият ОУПО на община Черноочене е одобрен с решение №33 от 10.04.2018 г. на Общински съвет Черноочене. Неразделна част от него са Екологична оценка и Доклад за оценка за съвместимост на ОУПО, съгласувани от РИОСВ – Хасково.

 

Междувременно в общината са постъпили искания за петдесет и шест изменения на Общия устройствен план поради инвестиционни интереси, преимуществено за нискоетажно жилищно застрояване. За някои от тях Общинския съвет на община Черноочене е взел решения да се предприемат действия по изменение на плана за групи общински имоти, съответно: решение №27 от 22.02.2023 г. и решение №33 от 24.03.2023 г.

Исканията са разпределени в петнадесет землища, а именно в землищата на селата Бостанци, Габрово, Даскалово, Драганово, Железник, Житница, Каблешково, Комунига, Лясково, Паничково, Пряпорец, Пчеларово, Среднево, Черна нива и Черноочене.

Преобладаващата част от исканията са съседни на вече определени с ОУПО устройствени зони. Някои от исканията за изменение на ОУПО Черноочене попадат в защитени зони по Закона за биологичното разнообразие, а други попадат или са съседни на зони с културно-историческо наследство. Изменението на ОУПО Черноочене предвид тези обстоятелства следва да се съгласува с РИОСВ Хасково и с Министерство на културата чрез НИНКН.

В съответствие с изискванията чл.124, ал.3 от ЗУТ, от общинската администрация има изработено Задание за изменение на ОУПО Черноочене с предложение за изменение – схема-предложение, представена с група чертежи и с четири приложения.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1,  т.11, ал. 2 и чл. 27, ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 136, ал.1, във връзка с чл.124, ал.1  от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, предлагам общински съвет Черноочене да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

  1. РАЗРЕШАВА изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене за група поземлени имоти в землищата на селата Бостанци, Габрово, Даскалово, Драганово, Железник, Житница, Каблешково, Комунига, Лясково, Паничково, Пряпорец, Пчеларово, Среднево, Черна нива и Черноочене съгласно приложения списък, в разширен обхват спрямо вече определените с цитираните решения на Общинския съвет за изменения на ОУПО за група общински имоти.
  2. ОДОБРЯВА Задание за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене за група поземлени имоти в разширен обхват в землищата на селата Бостанци, Габрово, Даскалово, Драганово, Железник, Житница, Каблешково, Комунига, Лясково, Паничково, Пряпорец, Пчеларово, Среднево, Черна нива и Черноочене.
  3. ВЪЗЛАГА на Кмета на общината да предприеме необходимите действия за изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене за така определената група поземлени имоти.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: Задание за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене за група поземлени имоти в землището на селата Габрово, Драганово, Дядовско, Железник, Житница, Йончово, Каблешково, Минзухар, Паничково, Петелово, Пряпорец, Пчеларово и Черноочене с приложения, скица-предложение за изменението на ОУПО, представено с група чертежи.

 

Списък на включените в предложението за изменение на ОУПО Черноочене искания с номера на поземлени имоти, собственици, землище, площ в дка и вид устройствена зона

 

 № СОБСТВЕНИК ЗЕМЛИЩЕ ИМОТ № ЗОНА ДКА
1 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ЖИТНИЦА 29461.10.256 Жм 0.667
2 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ЖИТНИЦА 29461.10.257 Жм 1.654
3 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ЖИТНИЦА 29461.10.206 Жм 1.192
4 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ЖЕЛЕЗНИК 29132.11.343 Оз 4.466
5 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ЖЕЛЕЗНИК Между имоти 40, 38, 43, 56, 57 и главната улица Жм 4.500
6 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ДРАГАНОВО УПИ XVI, кв.2 Жм за Пп 0.617
7 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ДРАГАНОВО УПИ VII, кв.2 Жм за Пп 1.190
8 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ДРАГАНОВО УПИ IX, кв.2 Жм за Пп 2.490
9 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ДАСКАЛОВО 20167.3.504 Пп 16.754
10 ФАХРИ ФАХРИ ИДРИЗ ПЧЕЛАРОВО 58829.99.18 Жм 9.550
11 ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ ПЧЕЛАРОВО 58829.148.10 Жм 1.600
12 РАДОСТИНА ИВАНОВА ЛУЛОВА ПЧЕЛАРОВО 58829.98.18 Жм 1.000
13 РАДОСТИНА ИВАНОВА ЛУЛОВА ПЧЕЛАРОВО 58829.98.19 Жм 3.600
15 БАЙРАМАЛ И ЛИТЯФ ЮСУФ ПЧЕЛАРОВО 58829.19.51 Т1 2.002
16 МАРИЯ ИВАНОВА СЪБЕВА ПЧЕЛАРОВО 58829.97.34 Жм 1.001
18 НЕДАЛКА КЮЧУКОВА ПЧЕЛАРОВО 58829.97.33 Жм 1.000
20 МИННАС ШАКИР ГАБРОВО 204 (УПИ) Пп 0.387
21 РАМАДАН РАДЖЕБОВ ЖИТНИЦА 29461.10.199 Т17 или Пп 6.416
22 САМИР МУСТАФА ДРАГАНОВО УПИ VIII-23, кв. 2 Жм за Пп 0.617
23 САМЕТ КЯМИЛ ПАНИЧКОВО 55395.3.171 Т17 или
Пп (ФЕЦ)
3.136
24 НАЗИМ АПТУРАМАНОВ ЧЕРНООЧЕНЕ 81236.4.380 Жм 1.501
28 БЕРКАНТ БЕКИР КЕРИМ ЛЯСКОВО 200, кв. 10 Оз за Жм 0.700
29 НАЗИФЕ ТАХИР ЛЯСКОВО 189, кв. 10 Оз за Жм 2.043
30 НАЗИФЕ ТАХИР ЛЯСКОВО 199, кв. 10 Оз за Жм 0.700
31 МИРОСЛАВ ЖЕЧЕВ ПЧЕЛАРОВО 58829.148.420 Жм 0.571
32 НЕРМИН МЮМЮН КАБЛЕШКОВО 35047.8.324 Пп ЗА СМФ 1.813
33 МЮМЮН ОСМАН ЖЕЛЕЗНИК 29132.12.175 СМФ 3.999
34 МЮМЮН ОСМАН ЖЕЛЕЗНИК 29132.12.66 СМФ 1.000
35 МЮМЮН ОСМАН ПРЯПОРЕЦ 58731.10.403 СМФ 1.500
36 МЮМЮН ОСМАН ЖЕЛЕЗНИК 29132.11.123 СМФ 2.724
37 МЮМЮН ОСМАН ПРЯПОРЕЦ 58731.10.535 СМФ 1.000
39 ЛЮТВИ АЛИ ЧЕРНООЧЕНЕ 81236.4.631 Пп 8.917
40 НУРХАН АЛИ ЧЕРНООЧЕНЕ 81236.4.633 Пп 8.916
41 ХАТИДЖЕ АЛИ ЧЕРНООЧЕНЕ 81236.4.632 Пп 8.917
45 МЕХМЕД РАДЖЕБ ЖИТНИЦА 115 СМФ 2.800
47 МАРГАРИТА СТОЙКОВА ПЧЕЛАРОВО 58829.98.27 Жм 3.290
48 МИТКО КОЛЕВ ПЧЕЛАРОВО 58829.97.37 Жм 0.700
49 АЙЛЕТИН БЕКИР ЛЯСКОВО 198 Оз за Жм 2.100
54 ШЮКРЮ ХАСАН СРЕДНОВО 68415.18.6 Ози за Пп 2.243
55 ШЮКРЮ ХАСАН СРЕДНОВО 68415.18.7 Ози за Пп 1.402
56 ШЮКРЮ ХАСАН СРЕДНОВО 68415.18.41 Ози за Пп 1.333

 

 

Вносител:

АЙДЪН ОСМАН

Кмет на Община Черноочене

 

Съгласувал: ………………………

Наим Реджеб

Юрисконсулт