Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ – община Черноочене за периода 2023-2025 г.

УВАЖЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящата програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ – община Черноочене за периода 2023-2025 г. е израз и продължение на политиката за устойчиво развитие на община Черноочене и общинската програма за енергийна ефективност, която община Черноочене успешно реализира. Регионалните цели и тяхното постигане гарантират изпълнението на ангажиментите в национален мащаб, и са определящи за устойчиво европейско развитие.Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местния ресурс от ВЕИ са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за развитие на енергийния сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво развитие.
Тя се налага във връзка с изпълнението на задълженията на община Черноочене по Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/ – съгласно чл.9 за разработване на дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и биогорива в Община Черноочене.
Съгласно Чл. 10. (1) от ЗЕВИ кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския съвет общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ.
Общинската програма е разработена за периода 2023-2025 г. и е в съответствие с указанията на Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/ , а именно:
Реализирането на мерките по енергоспестяване и използването на ВЕИ има неоспорим икономически и екологичен ефект, и е привлекателна и все още свободна ниша за инвестиране и свободен бизнес.
Ключов елемент за постигането на тези цели е разработването и внедряването на инвестиционни проекти. Това изисква познаване на приоритетите, нуждите и стремежите на общината. Това е и фактор за създаване на повече работни места, за повишаване на конкурентността, за подобряване на социалния статус и опазване здравето на хората. Ето защо съдействието и подпомагането на процесите на инвестиционното проектиране и изграждане на обектите рефлектират върху сигурното енергопроизводство, енергоснабдяване и опазване на околната среда.
Изпълнението на Общинските програми по енергийна ефективност и насърчаване на използване на ВЕИ е задължителна част от поетите ангажименти на държавата в областта на Енергийната Ефективност.
Предвидените мерки ще допринесат за изпълнението на индикативните цели за енергийни спестявания и за устойчиво енергийно развитие на община Черноочене като развиваща се европейска община, с ниско потребление на енергия, редуцирани въглеродни емисии и съхранена околна среда.
Очаквани резултати:
 Осигурена широка обществена подкрепа за изпълнението на общинската програма за насърчаване използването на ВЕИ.
 Установено трайно публично-частно партньорство между общината и частния сектор.
 Намаляване на годишния разход на енергия от населението средно с 10% .
 Намаляване на емисиите парникови газове с 10%.
 Подобрен комфорт на обитаваните сгради.

Предвид гореизложеното предлагам ОбС – Черноочене да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и Чл. 10. (1) от Закона за енергията от възобновяеми източници ОбС – Черноочене приема програмата за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ за периода 2023-2025 г. в Община Черноочене.

С уважение,
Айдън Осман
Кмет на Община Черноочене

/Приложение/