Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Активно приобщаване на хората в неравностойно положение от община Черноочене“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Министерство на труда и социалната политика обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“, финансирана от Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.
Община Черноочене разработва проектно предложение по процедурата.
Краен срок за кандидатстване по процедурата е 29.09.2023 г.
Целта на процедурата е повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение чрез подобряване достъпа им до пазара на труда и интегрирана подкрепа.
Процедурата допринася за изпълнението на принцип 3 „Равни възможности“, принцип 4 „Активна подкрепа за заетостта“ и принцип 17 „Интеграция на хората с увреждания“ от Европейския стълб за социални права.
По настоящата процедура са допустими за финансиране следните дейности:
1. Идентифициране на лица от целевата група и определяне на индивидуален набор от мерки (план) за тяхното активно приобщаване, вкл. и по отношение на достъпа до и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги.
2. Определяне на индивидуален мениджър на случай на всяко лице, който активно да подпомага лицето и проследява участието му в мерките, определени за него.
3. Подкрепа за търсене на работа, връзки с работодатели и подготовка за включване в заетост.
4. Подпомагане осъществяването на контакти с институции/организации, според индивидуалните потребности на лицето или членове на неговото семейство, за преодоляване на пречки пред лицето за социално включване и включване в заетост – контакти с АЗ, АСП, детски градини, доставчици на социални/ образователни/ обучителни/ здравни услуги и др. Предоставяне на подкрепа чрез „застъпничество“, съгласно Закона за социални услуги.
5. Активна работа с потенциални работодатели за намиране на работа на лицата. Действия за промяна на нагласите на работодателите към конкретните лица в неравностойно положение, обект на подкрепата.
6. Включване в обучения за професионална квалификация/преквалификация, предоставяне на „меки“ умения и обучения за придобиване на ключова компетентност – КК 1 „Общуване на роден език“; КК 4 „Дигитална компетентност“; КК 5 „Умение за учене“; КК 6 „Обществени и граждански компетентности“.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Черноочене да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Община Черноочене да подаде проектно предложение „Активно приобщаване на хората в неравностойно положение от община Черноочене“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.
2. Общински съвет -Черноочене декларира, че дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на План за интегрирано развитие на община Черноочене за периода 2021-2027 г.
3. Възлага на Кмета на община Черноочене да осъществи всички необходими действия за подготовка и подаване на проектно предложение .

С уважение:
АЙДЪН АРИФ ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ