Докладна записка

Материали до ОбС

от Ферхад Шабанали Ферхад – Заместник Кмет на община Черноочене, област Кърджали

ОТНОСНО: Изменение в Кадастралната карта на с.Каблешково за отстраняване на
явна фактическа грешка , засягаща имот с идентификатор 35047.8.58 –
собственост на “ДАНИГЕР” ЕООД с.Черноочене

Уважаеми общински съветници,

В община Черноочене е постъпило Заявление с вх.№94-00-1922/16.08.2023год. от Управителя на “ДАНИГЕР” ЕООД във връзка с входиран в Агенцията по геодезия, картография и кадастър / АГКК/ служба Кърджали проект за изменение в КККР на с.Каблешково, община Черноочене за отстраняване на явна фактическа грешка, засягаща имот с идентификатор 35047.8.58 – конфекционен цех на “ДАНИГЕР” ЕООД. През 1999год. община Черноочене е извършила приватизационна продажба на обект “Конфекционен цех” – с.Черноочене с Договор Вх.№830 от 17.09.1999г. на “ДАНИГЕР” ООД въз основа на Акт за частна общинска собственост №105/9.11.1998год. и скица на имота, в които документи площта на имота е записана 6100кв.м. при граници: изток – земеделска земя; запад – земеделска земя; север – река Перперешка; юг – път Житница-Черноочене. При изработването на КВС на з-ще с.Каблешково и КККР на с.Каблешково е допусната грешка, като имот “Конфекционен цех” – с.Черноочене е отразен като ПИ с идентификатор 35047.8.58 , начин на трайно ползване /НТП/ -друг вид производствен, складов обект, с площ 4706.17кв.м. т.е. площта е с 1394кв.м. по-малко от действителната площ на имота на място и в договора за продажба. С направеното от лицензирана геодезическа фирма заснемане на имота по съществуващи на място граници/огради, придружаващо проекта за изменение в КККР на с.Каблешково за отстраняване на явна фактическа грешка, отнасяща се до ПИ с идентификатор 35047.8.58 се потвърждава, че действителната площ на имота е 6101кв.м. Съгласно входирания в АГКК служба Кърджали проект за изменение в КККР на с.Каблешково за отстраняване на допуснатата явна фактическа грешка относно ПИ с идентификатор 35047.8.58 се засягат 1720.6кв.м от имот с идентификатор 35047.8.51- пасище, стопанисвано от общината, цялото с площ 9147кв.м.; 250 кв.м. от имот с идентификатор 35047.8.384 – пасище, стопанисвано от община Черноочене, цялото с площ 2121кв.в. и 86кв.м. от имот с идентификатор 35047.8.49 – местен път с площ 967кв.м., който обслужва имота.
За да се отстрани допусната в КККР на с.Каблешково грешка относно площта и границите на имот с идентификатор 35047.8.58 – “Конфекционен цех” – с.Черноочене предлагам на Общинския съвет –Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.19, ал.1 и чл.25, ал.1 и ал.3, т.3 от ЗСПЗЗ

Р Е Ш И:
Общинския съвет – с.Черноочене изразява съгласие при коригирането в Кадастралната карта на с.Каблешково, общ.Черноочене на границите и площта на ПИ с идентификатор 35047.8.58 – производствен обект /шивашки, конфекционен цех/, да се засегнат площи от следните общински имоти: 1720.6кв.м от имот с идентификатор 35047.8.51 – пасище с площ 9147кв.м, стопанисвано от община Черноочене; 250 кв.м. от имот с идентификатор 35047.8.384- пасище с площ 2121кв.м., стопанисвано от община Черноочене и 86 кв.м от имот с идентификатор 35047.8.49 – местен път, вид на територията – земеделска земя, обслужващ конфекционния цех, съгласно изработената скица- проект и регистъра на засетнатите имоти към проекта за изменение в КККР на с.Каблешково, общ.Черноочене, за отстраняване на явна фактическа грешка относно ПИ идентификатор 35047.8.58, с площ по документ за собственост 6100 кв.м. /Договор за продажба Вх.№830 от 17.09.1999г.; парт.634, 635, 636; том І ; Акт №159 ;/

С УВАЖЕНИЕ !
Заместник Кмет на община:
/ Ф. Ферхад /
с.Черноочене
август, 2023 год.

Съгласувал: юрисконсулт Н. Реджеб

изготвил: инж. Н. Милева