Докладна записка

Материали до ОбС

от Ферхад Шабанали Ферхад – Заместник Кмет на община Черноочене, област Кърджали

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за трасето на отбивка от път І-5 през общински имот с идентификатор 58829.21.88 за транспортен достъп до имот с идентификатор 58829.21.21 по Кадастралната карта на землище с.Пчеларово, общ.Черноочене

Уважаеми общински съветници,

В община Черноочене е постъпило искане с вх.№94-00-2224/27.09.2023год. от Панайот Николов Панайотов – собственик на поземлен имот с идентификатор 58829.21.21, с площ 7974кв.м. и начин на трайно ползване “за животновъдна ферма” по Кадастралната карта на землище с.Пчеларово, общ.Черноочене, с документ за собственост Нотариален акт №54, том ІІ, рег.№5671, д.№235/08.09.2004год., за разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на трасето на пътна връзка от Републикански път І-5 “Хасково – Кърджали” за транспортен достъп в имота му през имот с идентификатор 58829.21.88 – пасище с площ 6, 909дка , образуван от имот с идентификатор 58829.21.16 – пасище, от т.н. остатъчен фонд, публична общинска собственост, като необходимата площ ще се докаже с изработения проект за пътна връзка, съгласуван с Агенция “Пътна инфраструктура”, което е задължение на собственника на имот с идентификатор 58829.21.21 по КККР на с.Пчеларово , като необходимите за това разходи ще се поемат от него. При продажбата на имот №21021/ овцеферма/ по КВС на з-ще с.Пчеларово през 1997год. не е било взето в предвид транспортното обслужване на имота, а съгласно разпоредбите на чл.60,ал.2 от ЗУТ застрояване/строителство в имот се разрешава, ако за него е осигурен транспортен достъп и възможност за снабдяване с питейна вода и ел. енергия.

В тази връзка предлагам на Общинския съвет –Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е
Общинския съвет – с.Черноочене, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.8 от ЗОС, чл.25 ал.3 т.1, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ

Р Е Ш И:
1. Общинския съвет – с.Черноочене разрешава на собственика на поземлен имот с идентификатор 58829.21.21, с площ 7974кв.м. и начин на трайно ползване “за животновъдна ферма” по Кадастралната карта на землище с.Пчеларово, общ.Черноочене, да изработи проект Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на трасето на пътна връзка от Републикански път І-5“Хас-ково – Кърджали” през имот с идентификатор 58829.21.88 – пасище с площ 6,909дка, шеста категория на земята, публична общинска собственост по КККР на з-ще с.Пчеларово, общ.Черноочене.
2. Общинския съвет – с.Черноочене одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект Подробен устройствен план – Парцеларен план на трасето на пътна връзка от Републикански път І-5 “Хасково – Кърджали” през имот с иден- тификатор 58829.21.88 до ПИ с идентификатор 58829.21.21 – животновъдна ферма.
3. Общинския съвет – с.Черноочене изразява предварително съгласие за право на преминаване през общински имот с идентификатор 58829.21.88 – пасище, публична общинска собственост по КККР на з-ще с.Пчеларово, общ.Черноочене.
4. Общинския съвет – с.Черноочене изразява предварително съгласие за промяна предназначението на част от земеделската земя от ПИ с идентификатор 58829.21.88 по Кадастралната карта на землище с.Пчеларово,общ.Черноочене, която ще бъде засегната от трасето на пътната връзка по т.1 от Решението.
5. Общинския съвет – с.Черноочене изразява предварително съгласие за учре-дяване на собственника на ПИ с идентификатор 58829.21.21 право на строеж върху засегнатата от трасето на пътната връзка площ от ПИ 58829.21.88 по КККР на з-ще с.Пчеларово, след доказването й с изработения, съгласуван с АПИ и одобрен проект за пътната връзка по т.1 от Решението и след промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди.
Всички разходи за изработване на ПУП-Парцеларен план и инвестиционен проект за пътната връзка по т.1 от Решението, разходи за съгласуване с АПИ и за промяна предназначението на засегната земеделска земя за неземеделски нужди – изграждане на пътната връзка от Републикански път І-5“Хасково – Кърджали” през имот с идентификатор 58829.21.88 до поземлен имот с идентификатор 58829.21.21 по КККР на з-ще с.Пчеларово, общ.Черноочене, се поемат от собственника на ПИ с идентификатор 58829.21.21 по Кадастралната карта на землище с.Пчеларово.

С УВАЖЕНИЕ
Заместник Кмет на община:
/ Ф. Ферхад /

м.септември 2023год.
Съгласувал:
юрисконсулт Н. Реджеб

изготвила:инж. Н.Милева