Покана за заседание на Общински съвет

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Черноочене

С В И К В А М:

На 02.10.2023 година /понеделник/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, извънредно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно вземане на решение за избор на временно изпълняващи длъжността Кмет на Община Черноочене и кметове на кметства към Община Черноочене.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

2.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешение за изработване на Комплексен проект по чл.150 от ЗУТ за инвестиционна инициатива “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда с търговски партер в ПИ с идентификатор 35047.8.438 и нова жилищна сграда с ресторант в ПИ с идентификатор 35047.8.439 от БКТП Черноочене в ПИ с идентификатор 35047.801.9 до нови електромерни табла на фасадите на сгради в ПИ 35047.8.438 и ПИ 35047.8.439 по КККР на с.Каблешково, община Черноочене”.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

3.Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ I, V, VI, VII, VIII, кв.11 и улична регулация между о.т. 69-65 и о.т. 64 по плана на с. Черноочене, общ. Черноочене /ПИ с идентификатори 68415.603.28, 68415.603.59, 68415.603.29, 68415.603.63, 68415.603.60, 68415.602.109 и 68415.603.53 по КККР на с. Среднево, общ. Черноочене/ и даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

4.Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/