Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ I, V, VI, VII, VIII, кв.11 и улична регулация между о.т. 69-65 и о.т. 64 по плана на с. Черноочене, общ. Черноочене /ПИ с идентификатори 68415.603.28, 68415.603.59, 68415.603.29, 68415.603.63, 68415.603.60, 68415.602.109 и 68415.603.53 по КККР на с. Среднево, общ. Черноочене/ и даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Постъпило е заявление с вх. №94-00-2226/27.09.2023г. от Мехмед Ибрям Али и Становище №16 / 26.09.2023г. на Гл. архитект на община Черноочене за разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ I, V, VI, VII, VIII, кв.11 и улична регулация между о.т. 69-65 и о.т. 64 по Кадастрално-регулационния план на с. Черноочене, одобрен със Заповед №518 от 28.12.2001г. на Кмета на община Черноочене и по ПУП-План за изменение на регулация на УПИ II, кв. 11, одобрен със Заповед №32 от 31.01.2008г. на Кмета на община Черноочене /ПИ с идентификатори 68415.603.28, 68415.603.59, 68415.603.29, 68415.603.63, 68415.603.60, 68415.602.109 и 68415.603.53 по КККР на с. Среднево, общ. Черноочене, одобрени със Заповед №РД-18-274/02.05.2019г. на ИД на АГКК/ и за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от закона за устройство на територията (ЗУТ).
Съгласно НА №27, том 14, рег. 3787, дело 2731 от 18.08.2021г., собственик на УПИ V, VI, VII, VIII в кв. 11 по КРП на с. Черноочене от 2001г., одобрен със Заповед №518 от 28.12.2001г. на Кмета на община Черноочене /ПИ с идентификатори 68415.603.59, 68415.603.29, 68415.603.63 и 68415.603.60 по КККР на с. Среднево, одобрени със Заповед №РД-18-274/02.05.2019г. на ИД на АГКК/ е Мехмед Ибрям Али
Съгласно АЧО №1595 oт 20.09.2023г., собственик на УПИ I, кв.11 по КРП на с. Черноочене от 2001г. /ПИ с идентификатор 68415.603.28 по КККР на с. Среднево, одобрени със Заповед №РД-18-274/02.05.2019г. на ИД на АГКК/ е община Черноочене.
При изпълнението на обект: ,,Улично благоустрояване в кв.4 с. Черноочене от края на републикански път III-5071, Чифлик-Мургово-Горна крепост-Стремци-Три могили-Драганово-Черноочене при о.т.65 до о.т. 25‘‘ през 2018 г. са засегнати части от УПИ VI и VII в кв. 11, поради стръмен терен и образувал се скат към улицата. С изпълнението на улицата се засягат 3 кв.м. от УПИ VI, кв. 11 и 7 кв.м. от УПИ VII, кв. 11, с което се ощетява собственика на имотите –Мехмед Ибрям Али.
Съгласно мотивирано предложение за Изменение на плана за регулацията /ИПР/ на УПИ I, V, VI, VII и VIII в кв.11 и улична регулация между о.т. 69-65 и о.т. 64 и техническо задание, в действащия план на с. Черноочене се предвижда следните изменения: От УПИ VI, кв. 11 към улицата се придава 3.00 кв.м., от УПИ VII, кв. 11 към улицата се придава 7.00 кв.м., а ивица с площ от 10 кв.м. по южната граница на УПИ I, кв. 11 се прибавя към новообразуваният проектен имот /УПИ XI/. УПИ I се заличава и се образува нов урегулиран поземлен имот УПИ XII, a oт УПИ V, VI, VII и VIII се образува нов урегулиран поземлен имот УПИ XI.
Неразделна част от настоящата Докладна на Кмета на община Черноочене е становището на Главния архитект.
Във връзка с гореизложеното предлагам на Общинския съвет- Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 124а, ал.1 и чл.135, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.124б, ал.1, чл. 15, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.8, ал.1 от Закон за общинската собственост /ЗОС/, положителното становище на Гл. архитект на общината, Общински съвет – Черноочене

РЕШИ:

1. РАЗРЕШАВА изработването на проект за Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ I, V, VI, VII, VIII, кв.11 и улична регулация между о.т. 69-65 и о.т. 64 по плана на с. Черноочене, общ. Черноочене/ПИ с идентификатори 68415.603.28, 68415.603.59, 68415.603.29, 68415.603.63, 68415.603.60, 68415.602.109 и 68415.603.53 по КККР на с. Среднево, общ. Черноочене/, при спазване на разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 8/14.06.2001г. за обем и съдържание на устройствени схеми и устройствени планове, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и други действащи законови и подзаконови нормативни уредби;
2. ОДОБРЯВА задание по чл. 125 от ЗУТ за изготвяне на проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ I, V, VI, VII, VIII, кв.11 и улична регулация между о.т. 69-65 и о.т. 64 по плана на с. Черноочене, общ. Черноочене /ПИ с идентификатори 68415.603.28, 68415.603.59, 68415.603.29, 68415.603.63, 68415.603.60, 68415.602.109 и 68415.603.53 по КККР на с. Среднево, общ. Черноочене/;
3. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на общината да сключи предварителен договор за замяна на собственост на част от недвижими имоти по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, съгласно изготвено предложение за изменение на регулацията на част от кв.11 по плана на с. Черноочене, а именно: община Черноочене прехвърля на Мехмед Ибрям Али правото на собственост на площ от 10 кв.м. от УПИ I, кв.11 по Кадастрално-регулационния план на с. Черноочене от 2001г.
В замяна и вместо плащане цената на описаната по-горе отнета площ от УПИ I в кв.11, Мехмед Ибрям Али прехвърля правото на собственост на община Черноочене – 3 кв.м. от УПИ VI и 7 кв.м. от УПИ VII по плана на с. Черноочене към улицата.
4. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на общината да сключи окончателен договор за замяната по т. 3 от решението в законосъобразна форма.

ПРЕДЛАГА
КМЕТ НА ОБЩИНА: ………………………
/ АЙДЪН ОСМАН /

Изготвил:………………………
инж. Серкан Акиф
мл. експерт ,,ГС‘‘

Съгласувал: ………………………
Наим Реджеб
Юрисконсулт