Предложение

Материали до ОбС

От Ферхад Шабанали Ферхад – Зам.кмет на община Черноочене,
област Кърджали

ОТНОСНО: Определяне на размера на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община с. Черноочене

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет.
Предлагам актуализация на досегашния размер на основната месечна заплата на кмета на община Черноочене, съобразено с ръста на възнагражденията на кметовете на кметствата.
Мотиви:
При определяне размера на възнагражденията е взето предвид разпоредбата на чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/14.04.20210 година за заплатите в бюджетните организации и дейностите, която гласи, че основните месечни заплати на кметовете на общини, райони и кметства се определя от ОбС при условия на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Със Закона за Държавния бюджет на РБ за 2023 г., обнар. ДВ, бр. 66/01.08.2023 г., чл. 51 са определени стойностните показатели на общините за делегираните от държавата дейности, което позволява актуализация на досегашните размери на трудовото възнаграждение на кмета на общината и кметовете на кметствата.
Предложението е съгласувано и с отговорните длъжностните лица от общинската администрация и необходимите средства са осигурени по бюджета на общината за 2023 година.
ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ:
ОбС – с. Черноочене на основание чл. 21, ал. 1 т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 5, ал. 16 от ПМС №67/14.04.2010 година за заплатите в бюджетните организации и дейности определя индивидуална основна месечна заплата на кмета на община Черноочене в размер на 5 280.00 /Пет хиляди двеста и осемдесет/ лв., считано от 01.08.2023 година.

С уважение,
ФЕРХАД ФЕРХАД
Зам. Кмет на Община Черноочене

Съгласувал:
Неджатин Салим
Директор на дирекция „Обща администрация”

Мюмюн Бекир
Гл. специалист „Бюджет“