Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет –  Черноочене, общински съвет определя маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една стопанска година без търг или конкурс.

В изпълнение на посочената разпоредба предлагам да бъдат определени като маломерни, имотите от общинския поземлен фонд, описани в настоящата докладна записка.

Моля, предвид изложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И :

1. Определя следните маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за стопанска 2023/2024 година:

Землище

Поземлен имот с идентификатор

категория

Площ /кв.м/

1.1

Петелово

55960.10.307

5

1173

2.1

Паничково

55395.3.486

9

376

3.1

Житница

29461.10.892

8

927

3.2

Житница

29461.10.505

8

5089

4.1

Железник

29132.11.328

8

1665

4.2

Железник

29132.11.138

8

2083

4.3

Железник

29132.11.131

8

2066

4.4

Железник

29132.11.146

8

2645

4.5

Железник

29132.11.159

8

1530

4.6

Железник

29132.12.64

8

796

4.7

Железник

29132.12.59

8

6359

2. Възлага на кмета на Община Черноочене да предостави под наем на желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията.

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”:

              /Шафер Ахмед/

Съгласували:

Юрисконсулт:

 /Наим Реджеб/

​​​​​

Директор –​​​​​             С уважение,

дирекция „ОА”:​​​​​​​​АЙДЪН ОСМАН​​​                /Неджатин Салим/​​​​​КМЕТ НА ОБЩИНА