Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Разрешение за предоставяне на 25 кв.м. от ПИ с идентификатор 51994.802.107 по КККР на с.Нови пазар за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 35047.8.420 по КККР на с.Каблешково, общ.Черноочене

Уважаеми общински съветници,

В община Черноочене е постъпило заявление с вх.№94-00-1775/28.07.2023год. от Мюмюн Шукри Мустафа от с.Каблешково, общ.Черноочене, собственик на имот с идентификатор 35047.8.420 по КККР на с.Каблешково, с документ за собственост Нота-риален акт №156, том 3, рег.№15416, д.№546/07.12.2016год., за който Общински съвет Черноочене с Решение №33 от 16.12.2019год. е разрешил да се изработи Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделската земя – поземлен имот с идентификатор 35047.8.420 – нива по КККР на с.Каблешково с цел застрояване с жилищни сгради. С Решение №92 от 12.10.2020год. Общински съвет Черноочене е изразил предварително съгласие за предоставяне на необходимата площ от поземлен имот с идентификатор 51994.802.107 – урбанизирана территория, с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване по КККР на с.Нови пазар, за да се осигури транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 35047.8.420 по КККР на с.Каблешково. Съгласно разгледания и приет от ЕСУТ при община Черноочене проект на Подробен устройствен план за ПИ с идентификатор 35047.8.420 по КККР на с.Каблешково за пътната връзка са необходими 25 кв.м.
За отразяване на проектирания транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 35047.8.420 от Агенцията по геодезия, картография и кадастър служба Кърджали в Кадастралната карта на с.Нови пазар , се изисква Решение на ОбС Черноочене за необходимата за транспортния достъп площ от 25кв.м от поземлен имот с идентификатор 51994.802.107 /частна общинска собственост/, които служат за уширението на улица с идентификатор 51994.802.109 /публична общинска собственост/ по КККР на с.Нови пазар, общ.Черноочене, тъй като съгласно Закона за опазване на земеделските земи се допуска промяна предназначение на земеделската земя когато за имота са осигурени транспортен достъп и възможност за снабдяване с питейна вода и ел. енергия.
В тази връзка предлагам на Общинския съвет –Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 във връзка с чл.17, ал.1 т.2 от ЗМСМА и чл.8 , ал.1 от ЗОС във връзка с Решение №33 от 16.12.2019год. и Решение №92 от 12.10.2020год. на ОбС Черноочене

Р Е Ш И:
1. Общинския съвет –Черноочене приема Решение за предоставяне на необходимите 25.00кв.м./двадесет и пет кв.м./ от поземлен имот с идентификатор 51994.802.107 – частна общинска собственост , урбанизирана територия, с НТП за друг вид застрояване, с които да се ушири улица с идентификатор 51994.802.109 – публична общинска собственост по КККР на с.Нови пазар, с цел осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 35047.8.420 по КККР на с.Каблешково, общ.Черноочене, за който с Решение №33 от 16.12.2019год. на ОбС Черноочене е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за промяна предназначение на земеделската земя и застрояване с жилищни сгради съгласно предвижданията на Общия устройствен план на община Черноочене.

2. Общинския съвет –Черноочене приема Решение за промяна статута на 25кв.м. от ПИ с идентификатор 51994.802.107 по КККР на с.Нови пазар, необходими за транспортния достъп до ПИ с идентификатор 35047.8.420 по КККР на с.Каблешково, от частна общинска собственост в публична общинска собственост.

.
С УВАЖЕНИЕ !
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН/
с.Черноочене
Съгласувал: юрисконсулт Н. Реджеб

изготвила:инж. Н.Милева