Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП-специализирана устройствена схема за трасе на електрически кабел до 1 kV с Възложител Георги Русев Русев, Заявление с вх. № 94-00-1682/13.07.2023 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
В Общинска администрация Черноочене е постъпило заявление с вх. № 94-00-1682/13.07.2023 г. от Георги Русев Русев за одобряване на проект за Подробен устройствен план – специализирана устройствена схема за трасе на електрически кабел до 1 kV, преминаващ през общински улици и тротоари от бъдеща фотоволтаична инсталация в УПИ XX120,123 , кв. 17 до точката на свързване – трафопост ТП2 – Петелово в УПИ XV, кв. 13 по плана на с. Петелово, общ. Черноочене. Инвестиционното намерение на Възложителя е изграждане на фотоволтаична инсталация /ФЕЦ/ в УПИ XX120,123, кв. 17 по плана на с. Петелово за производство на ел. енергия от ВЕИ с цел продажба. Съгласно представения проект за ПУП-специализирана устройствена схема проектното трасе на електрически кабел до 1 kV започва от УПИ XX120,123, кв.17, преминава въздушно над западен тротоар на улица от с. Петелово в близост до о.т. №24 по плана на с. Петелово, въздушно над Път III-506 при километър 43+300, въздушно над източен тротоар на улица от с. Петелово в близост до о.т. №24, подземно по източния тротоар на улица от плана на с. Петелово между о.т.24 до о.т.26, подземно по южния тротоар на улица от плана на с. Петелово между о.т.264 към УПИ XV, кв.13 и край на преминаване на трасето на въздушно-кабелната електропроводна линия през УПИ XV-98, кв. 13 по плана на с. Петелово, към електромерно табло, разположено на външна стена на трафопост ТП 2 ,,Петелово‘‘
С Решение №103 от 14.11.2022г. на ОбС-Черноочене е разрешенo изработване на проект за Подробен устройствен план – специализирана устройствена схема за трасе на електрически кабел до 1 kV, преминаващ през общински улици и тротоари от бъдеща фотоволтаична инсталация в УПИ XX120,123 , кв. 17 до точката на свързване – трафопост ТП2 – Петелово в УПИ XV, кв. 13 по плана на с. Петелово, общ. Черноочене.
Проектът е разгледан и приет в заседание на ОбЕСУТ- Черноочене по т.2 от Протокол № 1 от 11.01.2023г.
Същият е обнародван в ДВ бр.24/17.03.2023 г. по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и е обявен по реда на чл. 128, ал. 2 от закона в сградата и в интернет страницата на общината.

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общинския съвет-Черноочене да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и заявление с вх.№ 94-00-1682/13.07.2023 г. от Георги Русев Русев

РЕШЕНИЕ:

ОДОБРЯВА проект за Подробен устройствен план – специализирана устройствена схема за трасе на електрически кабел до 1 kV, преминаващ през общински улици и тротоари от бъдеща фотоволтаична инсталация в УПИ XX120,123 , кв. 17 до точката на свързване – трафопост ТП2 – Петелово в УПИ XV, кв. 13 по плана на с. Петелово, общ. Черноочене.
На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в ,,Държавен вестник‘‘, чрез Общински съвет Черноочене пред Административен съд гр. Кърджали.

ПРЕДЛАГА
КМЕТ НА ОБЩИНА: ………………………
/ АЙДЪН ОСМАН /
с. Черноочене
юли, 2023год.

Изготвил:………………………
арх. инж. Мюмюн Сюлейман
Главен архитект на община

Съгласувал: ………………………
Наим Реджеб
Юрисконсулт