Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Приемане на училищната мрежа в Община Черноочене,

                       Област Кърджали за учебната 2023/2024 година.

 

          УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

         

Във връзка с прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование в сила от 01.08.2016 г., Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и  Решение № 346 на Министерския съвет от 05 май 2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2024 година и предложенията направени от директорите на училищата, предлагам на Вашето внимание следното Пректо –

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от същия закон и  с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, РМС № 346 от 05 май 2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2024 година и Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Черноочене, утвърждава на територията на община Черноочене за учебната 2023/2024 година следните учебни институции:

 

№        Училища и детски градини                                                        Брой   

 

  1. Средни училища/СУ/                                                                       1
  2. Основни училища                                        4
  3. 3. Детски градини с целодневна организация на обучението           5

 

                  

ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

 

1.СУ “Хр.Смирненски”                                       с.Черноочене

2.ОУ “Васил Левски”                                          с.Комунига

3.ОУ “Н.Й.Вапцаров”                                         с.Паничково

4.ОУ “Христо Ботев”                                           с.Габрово

5.ОУ ”Н.Й.Вапцаров”                                         с.Лясково

 

2.На основание чл. 58, ал.2 и чл. 59 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, когато детската градина не прилага система на делегиран бюджет, броят на групите и броят на децата в група се определят от първостепенния разпоредител с бюджет при спазване на нормативните актове, при недостатъчен брой деца за формиране на група в общинска детска градина с решение на общинския съвет в населено място може да се формира само една група в детска градина с минимум 6 деца, когато групата е единствена за населеното място и във връзка чл.54 и чл.55 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на МОН се утвърждават  детските  градини с целодневна организация, както следва:

 

 

 

 

Населено място

 

Брой

групи

 

Брой

деца

в  т.ч  4, 5 и 6 годишни деца
1. ДГ „Знаме на мира”

с.Черноочене

 

4 групи

 

80

 

57

 

2. ДГ с.Житница –

Част от Детска градина  „Знаме на мира” с.Черноочене

 

1 смесена

група

 

16

 

12

3. ДГ – „Първи юни”

с. Комунига

2 смесени

групи

 

16

 

11

4. ДГ с.Габрово – Част от Детска градина  „Първи юни”  с.Комунига 1 смесена

група

 

11

 

 

10

5. ДГ“Н.Й.Вапцаров“ с.Лясково  1 смесена група      10 3

 

  3. На основание чл.68, ал.1, т.1, 2 и 3, във връзка чл.69 ал.1, ал. 2 и ал.3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование утвърждава поднормативни паралелки, като осигурява допълнителни средства по чл.68, ал.2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на МОН по РМС № 346 от 05 май 2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2024 г. при размер на стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия – 3 023 лв., както следва :

 

 ОУ ”Христо Ботев” с.Габрово

 

I клас – 4 ученика една поднормативна паралелка –  за дофиннсиране – 12 ученици

III клас – 3 ученика – една поднормативна паралелка –  за дофиннсиране – 13  ученици  ­­

V клас – 7 ученика ­­- една поднорматвина паралелка- за дофинансиране – 11 ученици­

VІ клас – 4 ученика­­ – една поднормативна паралелка – за дофинансиране – 14 ученици­­

Общо ученици – 18 бр. –  4 паралелки и една  група за ЦОУД

за дофинансиране на ОУ ”Христо Ботев” с.Габрово – 50 ученика

 

 

 ОУ ”Васил Левски” с. Комунига

 

І клас – 3 ученика­ + ІV клас – 3 ученика ­­ = 6 ученика – една слята поднормативна паралелка – за дофинансиране – 10 ученика

ІІ клас – 5 ученика – една поднормативна паралелка – за дофинансиране – 11 ученици­­

ІІІ клас – 7 ученика­­ – една поднормативна паралелка – за дофинансиране – 9 ученици­­

V клас – 7 ученика  – една поднормативна  паралелка – за дофинансиране – 11 ученици.­­

VІ клас – 8 ученика –  една  поднормативна паралелка – за дофинансиране – 10  ученика

VІІ клас – 9 ученика – една поднормативна паралелка – за дофинансиране – 9 ученици­­

 

Общо ученици – 42 бр. –  6 паралелки и 2  групи за ЦОУД

 

 за дофинансиране на ОУ „Васил Левски” с.Комунига – 60 ученика­­

 

 ОУ ”Н. Й. Вапцаров” с.Паничково

 

V клас –  1 ученик­­ ­­­ + VІІ клас – 1 ученик = 2 ученици –  една слята  поднормативна паралелка – за дофинансиране – 16 ученици­­

VІ клас – 3 ученика  –  една поднормативна паралелка – за дофинансиране – 15 ученици­­

Общо ученици – 5 бр. –  2 паралелки и една група за ЦОУД

 

за дофинансиране на ОУ ”Н. Й. Вапцаров” с.Паничково – 31  ученици­­

 ОУ ”Н. Й. Вапцаров” с.Лясково

І  клас – 3 ученика + ІІІ клас – 5 ученика  = 8 ученици­­ – една слята поднормативна паралелка – за дофинансиране – 8 ученици­­

ІV клас – 5 ученика – една поднормативна паралелка – за дофинансиране – 11 ученици­­

V клас – 5 ученика – една поднормативна паралелка – за дофинансиране – 13 ученици­­

VІ клас – 2 ученик + VІІ  клас – 1 ученик = 3 ученици – една  слята поднормативна паралелка    – за дофинансиране – 15 ученици

Общо ученици – 21 бр. – 4 паралелки и една група за ЦОУД

 

 

за дофинансиране на ОУ „Н.Й.Вапцаров”- с.Лясково – 47 ученици­­.

 

 ОБОБЩЕНА СПРАВКА  ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА:

 

І.

            Училище-населено място Общ брой

 ученици

брой ученици за

дофинансиране

Брой

 Пар.

1. ОУ ”Н. Й. Вапцаров” с.Паничково 5 31 2
2. ОУ „Н. Й. Вапцаров” с.Лясково 21 47 4
3. ОУ „В. Левски” с.Комунига 42 60 6
4. ОУ „Хр. Ботев” с.Габрово 18 50 4
5. СУ„Хр.Смирненски” с.Черноочене 486   24
  ОБЩО 572 188 40

 

ІІ.

 

Училище,

населено място

брой ученици за дофинансиране     Дофинансиране – стандарт за  ученик в паралелка в размер на 3 023 лв. Брой паралелки за

дофинансиране

Общо

 /лв./

      чл.68,

ал.4, т.1

/40%/

 

чл.68, ал.4, т.2

/20%/

чл.68,

ал.6,т.1 /60% /

чл.68,

ал.6,т.2 /40% /

   
1 ОУ”Н.Й.Вапцаров”  с.Паничково 31 15 бр. до 18 138лв.   16 бр. до 29 021 лв.   2 до 47 159

 лв.

2 ОУ”Н.Й.Вапцаров” с.Лясково 47

 

24 бр.

до 29 021 лв.

  23 бр.

 до 41 717 лв.

 

  4 до 70 738

 лв.

 

3 ОУ”Хр.Ботев” с.Габрово 50 50 бр. до 60 460 лв.       4 до 60 460

лв.

4 ОУ“Васил Левски“

с.Комунига

60   50 бр.

до 30 230 лв.

  10 бр.

до12 092 лв.

6 до 42 322

лв.

  Общо за дофинансиране: 188 до107 619

лв.

до 30 230

лв.

до 70 738

лв.

до12 092

лв.

16 до 220 679

 лв.

  1. На основание чл.4 от Постановление №121 на Министерския съвет от 23 юни 2017 г. защитените училища получават ежегодно допълнително финансиране, която се включва в бюджетите им за малък брой ученици в паралелка – в размер 40 на сто от стандарта за ученик, умножен по разликата между минималния и реалния брой на ученици за класове, в които училището е определено за защитено. За учебната 2022/2023 година с Решение №994 от 09.12.2022 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища са включени ОУ „Н.Й. Вапцаров“ с. Паничково и ОУ “Хр. Ботев“ Габрово.  Списъкът се актуализира ежегодно до 01 ноември.
  2. На основание чл.68,  ал.1, т.2 и във връзка с ал.5 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на МОН утвърждава поднормативни паралелки, които се финансират в рамките на утвърдените  бюджети на училищата, както следва:

 

 І.СУ ”Хр. Смирненски” с. Черноочене

Общо ученици – 486 бр.

9 групи за ЦОУД

паралелки – 24 бр.

в т.ч. по чл.68, ал.1, т.2 поднормативни паралелки – 8 бр., както следва:

І а клас-14;  I б клас-13;  IІ а клас-15;  IІ б клас – 12; ІV б клас-14

V а клас- 17 ;  V б клас-16 ; VI а клас-17

6. На основание чл.69, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, възлага на Кмета на общината да направи мотивирано искане пред Началника на РУО – Кърджали за формиране на паралелки с по – малко от 10 ученици.

 

 

С уважение,

 

АЙДЪН АРИФ ОСМАН

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

…………………………….

 

 

ИЗГОТВИЛ:

АЙТЕН ВЕЛИ

 

 

СЪГЛАСУВАЛ:

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ“БЮДЖЕТ“

МЮМЮН  БЕКИР