Успешно продължава изпълнението на дейностите по Проект „Грижа в дома” – община Черноочене

Грижа в дома

Пети месец успешно продължава изпълнението на дейностите по Проект „Грижа в дома”- община Черноочене, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFRP002-2.001-0044-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.
От първи март 28 домашни санитари, 4 разносвачи на храна, 4 медицински сестри, социален работник, психолог и рехабилитатор полагат грижи в дома, като обслужват 113 ползватели на услугата, съгласно индикираните им потребности в изготвените индивидуални оценки.
Медицинските специалисти са снабдени с преносима апаратура за снемане на жизнени показатели и са обучени да консултират потребителите за здравословно и диетично хранене, както и за предпазване от заразяване с вирусни и бактериални болести.
На персонала на Център за социални услуги в домашна среда е осигурена служба по трудова медицина, която извърши оценка на риска за всяка позиция. Персоналът е снабден с предпазно и работно облекло и периодически се снабдява с дезикфентанти, почистващи и антибактериални материали и лични защитни средства.
Всяко тримесечие на част от персонала се извършва супервизия, като през първото тримесечие на 13 служители на ЦСУДС е била извършена супервизия за предотвратяване на негативни емоционални състояния, възникнали при работа с хора с увреждания или възрастни в невъзможност от самообслужване.
През третото тримесечие от изпълнение дейностите по проекта персонала на центъра ще премине еднодневно присъствено надграждащо обучение. За подобряване качеството и ефективността на предоставените грижи за персонала на Центъра е създаден и се поддържа сайт за интерактивно самостоятелно обучение и надграждане на знанията.
Най-възрастният ползвател на услугата баба Селвер Халил, която през месец април навърши 100 години и получи поздравления лично от кмета на общината господин Айдън Осман се радва на ежедневните услуги на домашния си санитар и медицинската сестра Сабрие Мюмюн.