Протокол

Съдебни заседатели - мандат 2023-2027 г.

Днес, 21.06.2023 година /сряда/, от 14.00 часа, в читалищен салон „Пробуда” – с.Черноочене, се проведе заседание на Временната комисия, избрана с Решение №37/19.04.2023 г. на Общински съвет – Черноочене, която да проведе процедура за подбор на кандидатите за съдебни заседатели при Районен съд – Кърджали за мандат 2023-2027 г. в състав:

Председател:

1. Сезгин Местан

Членове:

2. Себахат Мехмед
3. Мехмед Емин
4. Недрет Мехмед
5. Гюлтен Реджеб,
при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1.Проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели при Районен съд – Кърджали за мандат 2023-2027 година.

На заседанието присъстваше целият състав на Временната комисия.
Участие в заседанието взе и г-жа Бедрие Газиюмер – председател на ОбС-Черноочене.
Временната комисия извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и установи следното:
1.Заявления и приложени изискуеми документи са подадени от 5 /пет/ кандидати за съдебни заседатели при квота от 6 / шест / за Общински съвет-Черноочене, а именно:
– Халим Шакир
– Рушен Фейзула
– Шемсетин Сюлейман
– Сезгин Рамадан
– Сеид Рамадан

2.Документите, подадени от кандидатите, са изрядни.

Комисията единодушно /при кворум от 5 души/ реши:
-Допуска всичките 5 кандидати до участие в изслушването по чл.68а от ЗСВ, което ще се проведе на 10.07.2023 година /понеделник/, от 14.00 часа, в заседателната зала на ОбС-Черноочене.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

21.06.2023 г. Председател на ВК: /П/
с.Черноочене /Сезгин Местан/