Обявление

Обяви

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Черноочене

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед №200/05.04.2023г. на кмета на община Черноочене

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За държавен служител за заемане на длъжността „Ръководител на вътрешния одит“ в звено „Вътрешен одит” в Община Черноочене.

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Да са дееспособни лица;
1.2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
1.3. Да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“;
1.4. Да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.
1.5. Да имат 4 годишен професионален опит, от които най-малко 3 години в областта на вътрешния или външния одит;
1.6. Да притежават минимален ранг: III младши, длъжностно ниво съгласно КДА- 6, ръководно ниво 6Б;
1.7. Да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
1.8. Да отговарят на изискванията на чл.21, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, който гласи: „За ръководител на вътрешния одит не може да бъде назначавано лице, когато: 1. е работило в организацията през последната една година по трудово или служебно правоотношение, освен като вътрешен одитор или служител в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията; 2. е работило през последните две години по трудово или служебно правоотношение като ръководител на организацията или нейни подчинени структури; 3. (доп. – ДВ, бр. 42 от 2009 г.) негов съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, работят или са работили на ръководна длъжност в организацията през последните две години“.

2. Предимство:
2.1. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Минимален размер на основната работна заплата: 830 лв.
/Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението/.

4. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно

5. Документи за кандидатстване:
5.1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец;
5.2. Декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от участника в конкурсната процедура;
5.3. Декларация по чл.21, ал.2 от ЗВОПС от участника в конкурсната процедура;
5.4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
5.5. Копие от сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53, или копие от валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор
5.5. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит и ранг;
5.6. Копие от документи за допълнителни квалификации – при наличие на такива;
5.7. Кандидатите чужди граждани трябва да представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ, които да удостоверяват, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и не е лишен по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.

Документите се подават лично от кандидата или от упълномощен представител.

6. Място и срок на подаване на документи:
– документи се подават в стая №2 при гл. специалист “Човешки ресурси” в Община Черноочене или по електронен път на e-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл се подписват от кандидата с електронен подпис;
– срок за подаване на документите – всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса;
При подаване на заявленията за участие в конкурса кандидатите ще бъдат уведомявани от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл.21, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

7. Начин на провеждане на конкурса:
– решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
– интервю;

8. Кратко описание на длъжността:
„Ръководител на вътрешния одит“ в звено „Вътрешен одит” в Община Черноочене ръководи цялостната дейност по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, утвърдената от Министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните актове на Община Черноочене.

9. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и другите съобщения във връзка с конкурса:
– Община Черноочене, с. Черноочене, ул. “Шеста” № 9, партер – табло за съобщения и на интернет страницата на Община Черноочене – www.chernoochene.com.

Приложение:

prilojenie_05_04_2023