Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Актуализация на механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за
междуселищни пътнически превози от Областната транспортна схема от квотата на община
Черноочене.

Уважаеми дами и господа общински съветници,
Условията и редът за предоставяне на субсидии на превозвачите, извършващи обществен
транспорт са уредени в Част IV, Глава трета от Наредбата за условията и реда за предоставяне
на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени
пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за
определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по
нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и
други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, Приета с ПМС
№ 163 от 29.03.2015 г., обн., ДВ, бр. 51 от 7.07.2015 г., доп. бр. 83 от 25.09.2020 г., в сила от
25.09.2020 г., изм. и доп. бр. 18 от 04.03.2022 г.
Съгласно чл. 57 от Наредбата, когато общината се обслужва от повече от един превозвач,
субсидиите се предоставят въз основа на механизъм на разпределение по критерии и показатели за
разпределението им, осигуряващ равнопоставеност между превозвачите.
С оглед на горното и в предвид настъпилите промени в нормативната уредба в сила с
Регламент 1370 е необходимо актуализация на механизъма, който да регулира разпределението на
средствата за субсидиите за вътрешноградските и междуселищни пътнически превози в Община
Черноочене.
Поради тази причина предлагам на Общински съвет – с. Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл. 12, чл. 1 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на
средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически
превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории
пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

6701 с. Черноочене обл. Кърджали; тел: + 359 3691/6225, +359 3691/6227, факс: +359 3691/6265
ЕИК: BG 000 236 164; http://www.chernoochene.com, e-mail:obshtina_chernoochene@abv.bg
Сертифицирани системи по управление на качеството и околната среда EN ISO 9001:2015 и EN ISO 14001:2015
вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни
документи за извършване на превозите.
Общински съвет – Черноочене приема актуализация за механизъм за управление и
разпределяне на средствата за субсидии за междуселищни пътнически превози от Областната
транспортна схема от квотата на община Черноочене

Приложение: Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за
междуселищни пътнически превози от Областната транспортна схема от квотата на община
Черноочене.

С уважение,

Съгласувал :
/Наим Реджеб – юрисконсулт/

Съгласувал :
/Неджатин Салим – директор дирекция „ОА“/

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на община Черноочене
Приложение:
mehanizam_razpred_sub