Докладна записка

Материали до ОбС

от Айдън Ариф Осман – Кмет на община Черноочене област Кърджали

ОТНОСНО: Приемане на Решение за изработване на проект за изменение на
Подробен устройствен план – План за улична регулация / ПУП – ПУР / за
проектиране на пътна връзка /отбивка/ от второстепенна улица с иденти-
фикатор 51994.802.109 по КККР на с.Нови пазар през общински имот с
идентификатор 51994.802.107 – урбанизирана територия, за друг вид
застрояване, общинска собственост, за транспортен достъп до имоти с
идентификатори 35047.8.436 и 35047.8.437 по КККР на с.Каблешково,
общ.Черноочене, земеделска земя с променено предназначение, попадащи
в зона Смф/ смесена многофункционална устройствена зона/ по предвиж-
данията на Общия устройствен план на община Черноочене

Уважаеми общински съветници,

В община Черноочене е постъпило заявление с вх.№54-01-7 от 10.01.2023год. от Управителя на “Шаран” ЕООД с ЕИК200627097, собственик на имоти с идентификатори 35047.8.436 и 35047.8.437 по КККР на с.Каблешково, общ.Черноочене, земеделска земя с променено предназначение, попадащи в зона Смф /смесена многофункционална устройствена зона/ по предвижданията на Общия устройствен план на община Черноочене с искане за осигуряване на автомобилен и пешеходен достъп до имоти с идентификатори 35047.8.436 и 35047.8.437 по КККР на с.Каблешково и учредяване на право на преминаване и право на прокарване през общински имот с идентификатор 51994.802.107 – урбанизирана територия, за друг вид застрояване, общинска собственост. Искането е във връзка с намерение на собственника за реализиране на инвестиционни намерения в имоти с идентификатори 35047.8.436 и 35047.8.437 по КККР на с.Каблешково, общ.Черноочене.

В тази връзка предлагам на Общинския съвет –Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 и чл.192, ал.3 и чл.193, ал.4 от ЗУТ

Р Е Ш И:
1. Общинския съвет – с.Черноочене разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация/ ПУП – ПУР / за отбивка от улица – имот с идентификатор 51994.802.109, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:за второстепенна улица по КККР на с.Нови пазар за транспортен достъп до имоти с идентификатори 35047.8.436 и 35047.8.437 по КККР на с.Каблешково, общ.Черноочене, собственост на “Шаран” ЕООД с ЕИК200627097.

2. Общинския съвет – с.Черноочене одобрява заданието за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация/ ПУП – ПУР / за отбивка от улица – имот с идентификатор 51994.802.109, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица по КККР на с.Нови пазар за транспортен достъп до имоти с идентификатори 35047.8.436 и 35047.8.437 по КККР на с.Каблешково, общ.Черноочене, собственост на “Шаран” ЕООД с ЕИК200627097.

3. Във връзка с Решението по т.1 Общинския съвет – с.Черноочене изразява предварително съгласие за предоставяне на необходимата площ от общински имот с идентификатор 51994.802.107, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване по КККР на с.Нови пазар за проектиране и изграждане на пътна връзка /улица/ за транпортен достъп до имоти с идентификатори 35047.8.436 и 35047.8.437 по КККР на с.Каблешково, общ.Черноочене, която площ да се докаже с разрешения по т1.Подробен устройствен план – План за улична регулация/ ПУП – ПУР/.

4. Общинския съвет – с.Черноочене разрешава право на преминаване и право на прокарване през общински имот с идентификатор 51994.802.107 по КККР на с.Нови пазар за достъп в имоти с идентификатори 35047.8.436 и 35047.8.437 по КККР на с.Каблешково, общ.Черноочене.

С УВАЖЕНИЕ !

КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН/
с.Черноочене
януари, 2023год.

Съгласувал: юрисконсулт Н. Реджеб

изготвила:инж. Н.Милева