Община Черноочене осигурява устойчивост на проект „Грижа в дома“

Новини

Кметът на община Черноочене Айдън Осман подписа Договор по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предоставяне на почасови мобилни здравно-социални услуги, психологическа подкрепа, доставка на продукти от първа необходимост, осигуряване на транспорт на персонала, заплащане на сметки, получаване на административни и битови услуги със средства на потребителите, предоставяне на информация за профилактика на здравето и социално значими заболявания, супервизия и обучения на персонала.
Проект „Грижа в дома” – община Черноочене е съфинансиран от Европейския съюз чрез програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.
Продължителността на дейностите по заданието е 14 месеца. Предоставянето на грижа в дома ще стартира в началото на месец март и е с продължителност 12 месеца.
В този период над 100 потребители ще получават различни видове услуги съгласно нуждите им. Дейността ще се осъществява на базата на утвърдена Методика, съгласно заложена клауза в Договора за безвъзмездна финансова помощ.
Целеви групи по настоящата процедура са хора с увреждания и възрастни в невъзможност от самообслужване.
Услугата грижа в дома ще се предоставя чрез Център за социални услуги в домашна среда в Черноочене от мобилен екип от управител, социален работник, рехабилитатор, психолог, 3 медицински сестри, 4 разносвачи на храна и хранителни продукти и 28 домашни санитари.
Кметът на Община Черноочене Айдън Осман заяви, че настоящия проект ще даде възможност да бъде продължена дейността на „Център за социални услуги в домашна среда”, ще създаде устойчивост и ще надгради постигнатите резултати от проектите, за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания с различните компоненти.
Исмет ИСМАИЛ