Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене (ОУПО)

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            Настоящата докладна записка е изготвена и представена в изпълнение на чл.127,ал.6 от ЗУТ.

Действащият ОУПО на община Черноочене е одобрен с решение №33 от 10.04.2018 г. на Общински съвет Черноочене.

В общинска администрация постъпиха искания за изменения на Общия устройствен план поради инвестиционни намерения и за нискоетажно жилищно застрояване. За някои от тях Общинския съвет на община Черноочене пие решения да се предприемат действия по изменение на плана за групи имоти, съответно: Решение №79 от 28.08.2017 г., Решение №58 0т 01.08.2019 г. и Решение №14 от 06.02.2020 г. с положително становище на РИОСВ Хасково. Предвижда се разширяване на строителните граници на населените места ,отчитайки основните приоритери заложени в изпълнението на ОУП.

Измененията обхващат четиринадесет землища, землищата на селата Габрово, Драганово, Дядовско, Железник, Житница, Йончово, Каблешково, Минзухар, Паничково, Петелово, Пряпорец, Пчеларово, Стражница и Черноочене.

Преобладаващата част от исканията са съседни на вече определени с ОУПО устройствени зони.

В съответствие с изискванията чл. 124, ал. 3 от ЗУТ от общинската администрация има изработено Задание за изменение на ОУПО Черноочене с предложение за изменение – схема-предложение, представена с група чертежи и с пет приложения. Заданието е одобрено с решение №91 от 30.11.2021 г. на Общински съвет – Черноочене. След разглеждане на заданието РИОС Хасково с Решение №ХА-ЕО-37/2022 г. определя да не се извършва екологична оценка на изменението на Общия устройствен план на община Черноочене.

На 29.08.2022г. на основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОУПО -Черноочене.

С протокол №12 от 24.11.2022г. /Решение по т.1 / на ОбЕСУТ при Община Черноочене е разгледан и приет проект за изменение на ОУПО-Черноочене

 

Проектът за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене за група поземлени имоти в землището на селата Габрово, Драганово, Дядовско, Железник, Житница, Йончово, Каблешково, Минзухар, Паничково, Петелово, Пряпорец, Пчеларово и Черноочене с приложения и графичен проект за изменението на ОУПО е представен с група чертежи.

 

Включените в проекта за изменение на ОУПО Черноочене искания с номера на поземлени имоти и вид устройствена зона са както следва:

 

Номер ПИ УЗ Номер ПИ УЗ Номер ПИ УЗ
1 48307.58.2 Жм 22_3 81236.4.593 Смф 30_22 81236.4.617 Жм
2 55960.1.268 Жм 23 35047.8.60 Смф 30_24 81236.4.629 Жм
3_1 55960.1.251 Жм 24 58829.25.15 Т12 30_25 81236.4.626 Жм
3_2 55960.3.22 Жм 26 81236.4.612 Жм 30_26 14221.21.11 Жм
4_1 34117.10.162 Жм 28_3 29461.10.401 Жм 30_27 14221.21.18 Жм
4_2 34117.10.163 Жм 29_1 29461.10.404 Жм 30_28 14221.21.39 Жм
5 34117.10.580 Жм 29_2 29461.10.568 Жм 30_29 14221.21.41 Жм
6 35047.8.154 Жм 33_1 24774.11.325 Т17 30_30 14221.21.23 Жм
7 58731.10.469 Пп 33_2 24774.11.322 Т17 30_31 14221.21.16 Жм
8_1 55395.2.204 Смф 36_1 58829.101.31 Смф 30_32 29132.11.341 Пп
8_2 55395.2.206 Смф 36_2 58829.47.10 Смф 30_33 29132.11.342 Пп
8_3 55395.2.210 Смф 37 55960.10.241 Смф 30_34 Драганово кв.3 Смф
8_4 55395.3.74 Смф 39 81236.4.624 Жм 30_35 Драганово кв.2 Жм
8_5 55395.3.84 Смф 40_1 23114.500.437 Жм 42 69657.501.172 Т17
8_6 55395.3.98 Смф 40_2 23114.500.137 Жм 43 58731.10.257 Т16
8_7 55395.8.531 Смф 41_1 55960.4.163 Т4 44 58731.10.474 Т16
9 55395.1.219 Смф 41_2 55960.4.164 Т4      
10 55395.1.230 Жм 30_1 55395.1.135 Смф      
11 55395.1.274 Жм 30_3 55395.2.207 Смф      
12 34117.10.779 Жм 30_4 55395.2.213 Смф      
13 58829.94.39 Жм 30_5 55395.2.203 Смф      
14 35047.8.423 Смф 30_6 55395.3.108 Жм      
15 35047.8.429 Т1 30_7 55395.8.541 Жм      
16 35047.8.118 Т1 30_8 55395.8.542 Жм      
17_1 35047.8.280 Жм 30_9 55395.8.543 Жм      
17_2 35047.8.433 Жм 30_10 55395.8.544 Жм      
18_1 35047.8.43 Жм 30_11 55395.8.545 Жм      
19 35047.8.388 Т1 30_12 55395.8.546 Жм      
20 58731.10.463 Смф 30_13 55395.8.547 Жм      
21_1 58829.46.5 Т12 30_14 55395.8.548 Жм      
21_2 58829.46.11 Т12 30_15 55395.8.549 Жм      
21_3 58829.46.6 Т12 30_16 55395.8.550 Жм      
21_4 58829.46.124 Т12 30_17 58731.10.263 Жм      
21_5 58829.46.126 Т12 30_18 58731.10.205 Жм      
21_6 58829.46.125 Т12 30_19 81236.4.546 Жм      
22_1 35047.8.413 Смф 30_20 81236.4.613 Жм      
22_2 81236.4.592 Смф 30_21 81236.4.531 Жм      

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1,  т.11, ал. 2 и чл.27, ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6  от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и  протокол №12 от 24.11.2022г. на ОбЕСУТ при Община Черноочене, предлагам общински съвет Черноочене да вземе следното

                                                                                               

Р Е Ш Е Н И Е:

 

  1. ОДОБРЯВА проект за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене за група поземлени имоти в землищата на селата Габрово, Драганово, Дядовско, Железник, Житница, Йончово, Каблешково, Минзухар, Паничково, Петелово, Пряпорец, Пчеларово, Стражница и Черноочене.
  2. ВЪЗЛАГА на Кмета на общината да предприеме необходимите действия за обявяването на проекта за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене за така определената група поземлени имоти.

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ

КМЕТ НА ОБЩИНА:

/ АЙДЪН ОСМАН /

 

 

 

Съгласувал:

Наим Реджеб

Юрисконсулт

 

 

изготвил: инж. Николина Милева