Покана за заседание на Общински съвет

Покани за заседания

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М:

На 12.01.2023 година /четвъртък/, от 14,00 часа, в салона на читалище „Пробуда” – с.Черноочене, редовно заседание на Общински съвет – Черноочене при следния

ПРОЕКТО – ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от Бедрие Газиюмер – Председател на ОбС- Черноочене, относно приемане на План за дейността на ОбС – Черноочене
през 2023 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
2. Докладна записка от Бедрие Газиюмер – Председател на ОбС- Черноочене, относно отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м. юли до края на м. декември 2022 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

3. Докладна записка от Айдън Осман-кмет на община Черноочене, относно одобряване на План-сметка за 2023 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на територията на община Черноочене и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Черноочене през 2023 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.
4. Докладна записка от Бедрие Газиюмер – Председател на ОбС- Черноочене, одобряване на разходите за командировки на Председателя на Общински съвет–Черноочене за второто полугодие на 2022 година.
– Становище на ПК-и.
Докл: Председателите на ПК-и.

5. Допълнителни въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БEДРИЕ ГАЗИЮМЕР/