Докладна записка

Материали до ОбС

от Бедрие Яшар Газиюмер
Председател на Общински съвет-Черноочене

Относно: Одобряване на разходите за командировки на Председателя на Общински съвет–Черноочене за второто полугодие на 2022 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИСЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на своите функции и задачи като председател на Об.С–Черноочене за третото и четвъртото тримесечие на 2022 година направих разходи за командировки в страната в размер на 100.00 лв./Сто лева/ за участия в заседания на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България и Национално сдружение на общините в Република България, съгласно Приложение №1.
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировки в страната Общинският съвет следва да одобри извършените разходи за командировки.
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет–Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировки в страната, Общински съвет–Черноочене одобрява извършените разходи за командировки от г-жа Бедрие Газиюмер – председател на Общински съвет – Черноочене за третото и четвъртото тримесечие на 2022 година в размер на 100.00 лв./Сто лева/, съгласно Приложение №1.

С уважение,

БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР
Председател на Общински съвет-Черноочене

Изготвил:
Мюмюн Бекир – Гл. специалист „Бюджет“

Съгласувал:
Севинч Мехмед
Главен счетоводител

Наим Реджеб
Юрисконсулт