Докладна записка

Материали до ОбС

От Бедрие Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене

ОТНОСНО: Приемане на План за дейността на ОбС – Черноочене
през 2023 година

Уважаеми дами и господа общински съветници !

За по-добра организация на работата на Общинския съвет и на неговите комисии традиционно в началото на всяка календарна година се приема годишен план за дейността на Общинския съвет.Този план е отворен документ и може да се допълва при необходимост.
В тази връзка предлагам на вашето внимание следното

ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ :

– Общински съвет – Черноочене, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, приема План за дейността на Общински съвет – Черноочене през 2023 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на План за дейността на ОбС- Черноочене
през 2023 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ЧЕРНООЧЕНЕ:
(БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР)

П Л А Н

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
ЧЕРНООЧЕНЕ ПРЕЗ 2 0 2 3 ГОДИНА

1.Отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии за второто полугодие на 2022 година.
Докл:Председателят на ОбС.
2.Отчет за изпълнението на бюджета и строителната програма на община Черноочене за 2022-ра година.
Докл: Кметът на общината.
– Становище на ПК по финанси и бюджет, общинска собственост и
стопанска политика.
Докл: Председателят на ПК.
3.Приемане на отчета за изпълнението на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на община Черноочене през 2022 година.
Докладва: Кметът на общината.
– Становище на ПК-и
Докладват: Председателите на ПК-и
4.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Черноочене през 2023-та година.
Докладва: Кметът на общината.
– Становище на ПК-и
Докладват: Председателите на ПК-и
5.Приемане на бюджета и строителната програма на общината за 2023-та година.
Докл: Кметът на общината.
– Становище на ПК по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика.
Докл: Председателят на ПК.
6.Обобщена информация за дейността на кметствата въз основа на получени от кметовете на населените места и от кметските наместници отчети.
Докл: Секретарят на общината.

7.Утвърждаване на училищната мрежа в общината за учебната 2023/2024 година.
Докл: Кметът на общината.
– Становище на ПК по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм.
Докл: Председателят на ПК.
8.Отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии за първото полугодие на 2023 година.
Докл: Председателят на ОбС.

9.Отчет за изпълнението на бюджета на общината за първото полугодие на 2023-та година.
Докл: Кметът на общината.
– Становище на ПК по финанси и бюджет, общинска собственост и
стопанска политика.
Докл: Председателят на ПК.
10.Отчет за изпълнението на актовете на Общинския съвет.
Докл: Кметът на общината.
– Становище на ПК по законност, обществен ред и административно обслужване.

11.Информация за състоянието на училищната мрежа и за проблемите на образованието на територията на община Черноочене.
Докл: Кметът на общината.
– Становище на ПК по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм.
Докл: Председателят на ПК.
12.Приемане на нормативни актове и планови документи – наредби, стратегии, програми, планове и други.
13.Питания.
14.Допълнителни въпроси.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ