Обява

Обяви

Договор № BG05SFRP002-2.001-0044-C01
„Грижа в дома”- община Черноочене

ОБЯВА

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ
В качеството си на бенефициент по Проект «Грижа в дома” – община Черноочене, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFRP002-2.001-044-C01 по процедура BG05SFRP002-2.001 „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година , съфинансирана от ЕСФ+, в изпълнение на т.1 от Решение № 112/14.12.2022 година на ОбС Черноочене за възлагане на услуга от общ икономически интерес «Грижа в дома» на Център за социални услуги в домашна среда и във връзка с разширяване капацитета на Центъра и увеличаване броя на ползвателите,

ОБЯВЯВА

Процедура по набиране на документи от кандидати за ползватели на «грижа в дома».
„Грижа в дома“ е интегрирана здравно-социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на лица с увреждания и възрастни в невъзможност от самообслужване, предоставени от мобилен екип специалисти, в състава на който влизат: социален работник, рехабилитатор, психолог, медицински сестри, домашни санитари и разносвачи на храна.
Ползватели на интегрираната здравно-социалната услуга „Грижа в дома”, съгласно изискванията на Процедурата са:

• лица с увреждания в невъзможност от самообслужване;
• възрастни в невъзможност от самообслужване.

Кандидатите за ползватели заявяват желанието си да ползват интегрираната здравно-социална услуга „Грижа в дома”” по настоящ адрес, като подават следните документи:

• заявление по образец;
• документ за самоличност (за справка);
• документ за самоличност на законния представител –настойник, попечител (за справка);
• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК(копие) ;
• медицински протокол на ЛКК (копие);
• епикриза (копие);
• етапна епикриза от личен лекар(копие)
• декларация лични данни ( по образец Приложение № 22).

Максималната продължителност и интензитет за ползване на „грижа в дома” по видове услуги за един ползвател е както следва:
• социални услуги / услуги за лична помощ – помощ при поддръжане на лична хигиена, при хранене, при приемане на предписани от лекар лекарства/; комунално-битови услуги – подържане на хигиена в жилището на ползвателя, пазаруване със средства на ползвателя и приготвяне на храна с продукти на ползвателя, плащане на сметки със средства на ползвателя, административни услуги; услуги за подкрепа за социалното включван е- помощ при писане на писма, молби заявления, помощ при подаването им до институциите, придружаване на кино, театър, библиотека и културни мероприятия, четене на книги, вестници и списания и др/ – до 5 часа дневно;
• здравни услуги – до 2 часа дневно или периодично;
• психологическа подкрепа – до 2 часа периодично.

Услугата „ Грижа в дома” ще се предоставя за срок от 12 месеца- от 01.03.2023 до 29.02.2024 година.

В изпълнение на точка 4 от Решение на ОбС № 89/ 12.10.2022 година такси за ползване на интегрираната здравно-социална услуга от общ икономически интерес „Грижа в дома” не се заплащат от страна на ползвателите.

Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя от Екип по мотивиране, консултиране, изготвяне на индивидуална оценка и подбор на ползвателите в срок от 5 работи дни от датата на подаване на заявлението.
Всички заявители, подали заявления в срок до 10.02.2023 година ще бъдат оценени и класирани в срок до 17.02.2023 година.
С класираните заявители ще бъде сключен договор да предоставяне на услугата, считано от 01.03.2023 година.
Заявителите, подали заявления след 10.02.2023 година ще бъдат оценени в срок от 5 работни дни и ще бъдат включени в Проекта само при наличие на свободен капацитет на ЦСУДС или ще сформират списък чакащи.
Заявления от кандидатите за ползватели на социалната услуга „Грижа в дома”, се получават и подават от 03.01.2023 година в сградата на Община Черноочене – стая № 14, всеки работен ден от 08:30 до 16:50 часа.
За допълнителна информация: телефон 03691/6263 от 8.00 до 16.30 всеки работен ден.