Обява

Обяви

Договор № BG05SFRP002-2.001-0044-C01
„Грижа в дома”- община Черноочене

ОБЯВА

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ
В качеството си на бенефициент по Проект «Грижа в дома” – община Черноочене, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFRP002-2.001-0044-C01 по процедура BG05SFRP002-2.001 „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година , финансирана от ЕСФ, в изпълнение на т.1 от Решение № 112/14.12.2022 година на ОбС Черноочене за възлагане на услуга от общ икономически интерес «Грижа в дома» на Център за социални услуги в домашна среда и във връзка с разширяване капацитета на Центъра и доокомплектоване на персонала, обявява процедура по набиране на документи от кандидати за следните позиции:

І. Домашен санитар – 28 позиции; Код по НКПД – 53221001
1. Целеви групи за заемане на длъжността са:
1. Безработни лица непридобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване с постоянен или настоящ адрес на територията на община Черноочене;
2. Изисквания за заемане на длъжността:
1. Завършено образование – основно или по-високо;
2. Професионален опит – не се изисква, но опит в предоставянето на социални услуги е предимство;
3. Удостоверение /сертификат/ за успешно преминато обучение по съответната или релевантна на нея позиция- документът не е задължителен, но е задължително приложим, ако е наличен с оглед избягване на двойно финансиране дейностите по Проекта.
3. Основни задължения и отговорности на длъжността:
1. Организира и осъществява ежедневни дейности, осигуряващи условия необходими за нормален живот на ползвателя- лична помощ, комунално битови услуги, услуги за социална подкрепа съгласно Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома”, утвърдена със заповед №1272/15.12.2022 година на кмета на общината ;
2. Подпомага дейността на медицинските специалисти във връзка с опазване и подобряване здравословното състояние на ползвателя;
3. Спазва принципа на поверителност на лични данни станали известни в хода на работа.
4. Подборът се извършва чрез интервю съгласно Процедура за подбор на персонала.
5. Длъжността се заема по трудово правоотношение – член 68 от Кодекса на труда. Срокът на трудовия договор е 12 месеца, считано от 01.03.2023 година, непълно работно време – 6 часа.
Място на работа: в дома на ползвателите на грижа в дома, предоставяна чрез „Център за социални услуги в домашна среда” с адрес : Село Черноочене, Улица „Шеста” № 2.

6. Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление по образец;
2. документ за самоличност (за справка);
3. автобиография ( приложение № 9);
4. документи за придобитата образователна степен или съотносима за длъжността квалификация;
5. сертификати за завършено въвеждащо и надграждащи обучения(ако са приложими);
6. бележка от Бюро по труда за регистрация;
7. декларация лични данни /приложение № 22/;
8. трудова книжка или друг документ за трудов стаж и професионален опит ( ако е приложимо).

ІІ. Медицинска сестра – 1 позиции; Код по НКПД – 22216002

1. Целеви групи за заемане на длъжността са:
1. Безработни лица с постоянен или настоящ адрес на територията на община Черноочене;
2. Заети лица с възможности за работа по втори трудов договор с постоянен или настоящ адрес на територията на община Черноочене;
2. Изисквания за заемане на длъжността:
1. Професионална квалификация – медицинска сестра /акушерка/;
2. Професионален опит – минимум 3 години;
3. Удостоверение /сертификат/ за успешно преминато обучение по съответната или релевантна на нея позиция- документът не е задължителен, но е задължително приложим, ако е наличен с оглед избягване на двойно финансиране дейностите по Проекта.
3. Основни задължения и отговорности на длъжността:
1. Предоставя здравни услуги в дома на ползвателя съгласно утвърдената със заповед на кмета на общината № 1272/15.12.2022 година Методика;
2. Спазва принципа на поверителност на лични данни станали му известни в хода на работа.
4. Подборът се извършва чрез интервю съгласно Процедура за подбор на персонала.
5. Длъжността се заема по трудово правоотношение – член 68 от Кодекса на труда или втори трудов договор по член 111 от КТ. Срокът на трудовия договор е 12 месеца, считано от 01.03.2023 година, непълно работно време – 4 часа по график.
Място на работа: в дома на ползвателите на грижа в дома, предоставяна чрез „Център за социални услуги в домашна среда” с адрес : Село Черноочене, Улица „Шеста” № 2.
6.Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление по образец;
2. документ за самоличност (за справка);
3. автобиография по европейски образец;
4. служебна бележка от Бюро по труда за регистрация като безработно лице /ако е приложимо/;
5. основен трудов договор/ ако е приложимо/;
6. копие от диплом за завършено медицинско образование ;
7. удостоверение /сертификат/ за завършено въвеждащо и надграждащо обучение по други програми или проекти;
8. декларация лични данни /приложение № 22/;
9. копие от трудова книжка или друг документ за професионален опит.

ІІІ. Разносвач на храна – 1 позиция на 8 часов роботен ден, Код по НКПД – 53221004
3 позиции на 4 часов работен ден, Код по НКПД – 53221004
1. Целеви групи за заемане на длъжността са:
1. Безработни лица непридобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване с постоянен или настоящ адрес на територията на община Черноочене;
2. Заети лица с възможности за работа по втори трудов договор /относимо е само към кандидати за позициите на 4 часов работен ден/.
2. Изисквания за заемане на длъжността:
1. Завършено образование – основно или по-високо;
2. Професионален опит – не се изисква, но опит в предоставянето на социални услуги е предимство;
3. Удостоверение /сертификат/ за успешно преминато обучение по съответната или релевантна на нея позиция- документът не е задължителен, но е задължително приложим, ако е наличен с оглед избягване на двойно финансиране дейностите по Проекта.
3. Основни задължения и отговорности на длъжността:
1. Организира и осъществява ежедневни дейности, осигуряващи условия необходими за нормален живот на ползвателя- снабдяване с храна, хранителни продукти, лекарствени средства и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки със средства на ползвателя. Дейноста се извършва съгласно Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома”, утвърдена със заповед №1272/15.12.2022 година на кмета на общината;
2. Спазва принципа на поверителност на лични данни станали известни в хода на работа.
4. Подборът се извършва чрез интервю съгласно Процедура за подбор на персонала.
5. Длъжността се заема по трудово правоотношение – член 68 от Кодекса на труда. Срокът на трудовия договор е 12 месеца, считано от 01.03.2023 година, 1 позиция на пълно работно време и 3 позиции на непълно работно време – 4 часа.
Място на работа: в дома на ползвателите на грижа в дома, предоставяна чрез „Център за социални услуги в домашна среда” с адрес : Село Черноочене, Улица „Шеста” № 2.
6. Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление по образец;
2. документ за самоличност (за справка);
3. автобиография ( приложение № 9);
4. документи за придобитата образователна степен или съотносима за длъжността квалификация;
5. сертификати за завършено въвеждащо и надграждащи обучения(ако са приложими);
6. бележка от Бюро по труда за регистрация (ако е приложимо);
7. трудов договор (ако е приложимо);
8. декларация лични данни /приложение № 22/;
9. трудова книжка или друг документ за трудов стаж и професионален опит ( ако е приложимо).

Месечните възнаграждения за всички обявени позиции се формират съгласно Методология за регламентиране на възнагражденията по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.
Документите се получават и подават лично или чрез упълномощено лице в сградата на общинска администрация, стая № 14 на адрес: село Черноочене, улица „Шеста” № 9.
Срок за подаване на документите: от 03.01.2023 година до 24.01.2023 година, 16,30 часа.
Условия за допустимост:
1. До разглеждане ще бъдат допуснати само подадените в срок заявления, които са попълнени по приложените образци и към тях са приложени необходимите документи;
2. До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността.

Телефон за информация: 03691/6263 /от 8,30 до 16,30 часа/