Съобщение

Съобщения

ПРОТОКОЛ

Относно: Обществено обсъждане на проекта на докладна записка относно одобряване на План-сметка за 2023 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на територията на община Черноочене и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Черноочене през 2023 г.

Днес, 22.12.2022 г. в залата на Народно читалище „Пробуда 1952“ с. Черноочене, в изпълнение изискванията на чл.69, ал.2 от АПК, чл.66, ал.3, т.2 от ЗМДТ и в присъствието на общински служители, общински съветници и граждани, се проведе обществено обсъждане на проекта на План-сметка за 2023 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на територията на община Черноочене и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Черноочене.
Водещ на общественото обсъждане беше Исмет Исмаил – началник отдел „МДТ“. Той предложи за протоколчик г-жа Елфиде Бахри – технически сътрудник-ОбС-Черноочене.
Началото на срещата бе дадена в 10,00 часа от г-н Кенан Нешад – Директор дирекция „Специализирана администрация“.
Г-н Кенан Нешад запозна присъстващите с дневния ред. Информира, че на e-mail адреса на Общината– obshtina_chernoochene@abv.bg и на ОбС-Черноочене–obs_chern@abv.bg , както писмено в Информационния център на Общината, в обявения срок до 17,00 часа на 21.12.2022 г. не са постъпили предложения, становища и възражения по предложения проект.
Г-н Кенан Нешад представи проекта на План-сметка за 2023 година. Заяви, че тя е изготвена и предложена в съответствие с изискванията на ЗУО и ЗМДТ, а ставките са запазени в размерите за 2022 г..
Съгласно изискванията на ЗУО и ЗМДТ, Община Черноочене предоставя на населението услуги по събиране, транспортиране, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
Дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране се осъществяват от фирма „ГЛОБЪЛ КЛИНЪР“ ООД, съгласно сключен договор №83 от 20.05.2022 г., а дейността по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината от дейност „Чистота“ при Община Черноочене.
Видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци за 2023 г. са определени със Заповед № 900/06.10.2022 г. на кмета на Община Черноочене, издаден съгласно чл.63, ал.2 от ЗМДТ.
Според действащата към момента правна уредба, количеството битови отпадъци е основна компонента за определяне на размера на таксата за битови отпадъци, съгласно чл.67 от ЗМДТ.
Началник отдел „МДТ“ Исмет Исмаил посочи, че към настоящия момент не е налична информация и обща база и методология за определяне размера на такса битови отпадъци само на основа количество генерирани битови отпадъци.
При действащата на територията на община Черноочене система за събиране на отпадъци, точното отчитане на генерирания обем отпадък от всяко домакинство или лице е възможно единствено и само в случаите, когато домакинството или лицето е единствен ползвател на съответните съдове за отпадъци, т.е. този метод е възможно да бъде прилаган в случаите, когато съдовете за отпадъци са персонални за всяко домакинство.
В този смисъл е и Решение №1 от 13.01.2022 г. на Общински съвет – Черноочене.
В случай, че гражданите и предприятията желаят да се възползват от предоставената възможност за ползване на индивидуални съдове, следва да подадат „Декларация за определяне на такса битови отпадъци за сметосъбиране и сметоизвозване на база количеството отпадъци”. С декларациите се посочват вида и броя на необходимите съдове, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота на извозване на битовите отпадъци, съгласно заповедта на кмета на общината, както и базовите параметри на недвижимите имоти.
Когато не може да се определи количеството на битовите отпадъци за всеки отделен имот за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, таксата се определя на база на данъчната оценка на имота, съгласно чл.16а, ал.3 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене.
Предвид тези обстоятелства план-сметката за дейностите по управлението на отпадъците за 2023 г. е разработена на база досегашната основа, определена съгласно Решение №1 от 13.01.2022 г. на Общински съвет – Черноочене и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене.
В план-сметката за 2023 г. са включени приходи от ТБО в размер на 275 000 лв. /приспаднати са отстъпката от 5 % за платилите налога си до 30 април/. Разликата се покрива от други данъчни и неданъчни приходи на общината.
Съгласно проект на предложение за решение на Кмета на Община Черноочене до Общински съвет – Черноочене, за осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2023 г. са предвидени средства в размер на 375 000 лв.
Г-н Кенан Нешад подчерта, че разработеният проект на план-сметката включва необходимите разходи за: Събиране и транспортиране на битови отпадъци от територията на община Черноочене – предвидените средства са в размер на 205 000,00 лв.
Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – предвидените средства са в размер на 99 391,00лв.
Приблизителното количество, което се очаква да бъде депонирано през 2023 г. е 700 т.
Директор дирекция „СА” Кенан Нешад и Началник отдел „МДТ“ Исмет Исмаил информираха, че отчисленията по чл.60 от ЗУО са 5,87 лв./тон за 2023.
По чл.64 от ЗУО определеният размер на отчисленията е 95 лв./тон, съгласно в Наредба №7 от 19.12.2013 г. на МОСВ за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Общо необходимите средства са в размер на 70 609,00 лв.
Предвид размера на отчисленията по чл.60 и по чл.64 от ЗУО, увеличението на разходите за дейността и събираемостта при настоящите промили се получава недостиг на предвидените приходи от около 100 000,00 лв. Недостига ще бъде покрит от други данъчни и неданъчни приходи на общината.
Г-н Кенан Нешад заяви, че основни цели, които се поставят с приемането на настоящото решение на Общински съвет Черноочене е да се гарантира непрекъсваемост на предоставяната услуга, събираемостта на такса битови отпадъци, като се покрият реално извършените разходи по предоставените услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/ и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.
След като не бяха направени други предложения, разисквания и изказвания Началник отдел „Местни данъци и такси“ Исмет Исмаил закри публичното обсъждане в 11,10 ч.

Водещ:
ИСМЕТ ИСМАИЛ
Началник отдел „Местни данъци и такси“

Протоколчик:
ЕЛФИДЕ БАХРИ
Технически сътрудник ОбС-Черноочене

Приложение:

СПРАВКА
по чл.26, ал.5 от ЗНА

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и с цел провеждане на обществени консултации на интернет страницата на Община Черноочене на 21.11.2022 г. e публикуван проекта на План-сметка за 2023 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания на територията на община Черноочене и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Черноочене през 2023 г.
На e-mail адреса на Община Черноочене – obshtina_chernoochene@abv.bg и на Общинския съвет – obs_chern@abv.bg , както писмено в Информационния център на Общината, в обявения срок до 17,00 часа на 21.12.2022 г. не са постъпили предложения, становища и възражения по предложения проект.
Днес, 22.12.2022 г. на публичното обсъждане от 10.00 часа в залата на Народно читалище „Пробуда 1952“ също не са постъпили предложения, становища и възражения по проекта на План-сметка за 2023 година.
Настоящата справка да се публикува на интернет страницата на Община Черноочене и да се приложи към Докладната записка до Общински съвет-Черноочене

Съгласувал,

БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР
Председател на Общински съвет Черноочене

Протоколчик:

ЕЛФИДЕ БАХРИ
Технически сътрудник ОбС-Черноочене