Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2022 г.

Програми, стратегии и планове

(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене05 от 04.03.2022 г.; изм. и доп. с Решение №14 от 04.03.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №23 от 14.04.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №36 от 14.04.2022 г.; изм. и доп. с Решение №43 от 20.05.2022 г.; изм. и доп. с Решение №49 от 20.05.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №58 от 18.07.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №65 от 18.07.2022 г.; изм. и доп. с Решение №73 от 29.08.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №77 от 29.08.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №87 от 12.10.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №90 от 12.10.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №99 от 14.11.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №109 от 14.12.2022 г.)

programa_109_2022