Договор № BG05SFRP002-2.001-0044-C01 „Грижа в дома”- община Черноочене

Грижа в дома

На 8 декември 2022 година, кметът на община Черноочене Айдън Осман подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFRP002-2.001-0044-C01, Проект „Грижа в дома” – община Черноочене, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.
Безвъзмездната финансова помощ в размер на 496 941,77 лева е предназначена за изпълнение на следните дейности: Предоставяне на почасови мобилни здравно-социални услуги, психологическа подкрепа, доставка на продукти от първа необходимост, осигуряване на транспорт на персонала, заплащане на сметки, получаване на административни и битови услуги със средства на потребителите, предоставяне на информация за профилактика на здравето и социално значими заболявания, супервизия и обучения на персонала.
Продължителността на проекта е 14 месеца, а срокът на изпълнение 01.01.2023 – 01.03.2024 година. Предоставянето на грижа в дома стартира на 01.03.2023 година и е с продължителност 12 месеца до края на изпълнение дейностите по Проекта.
В изпълнение дейностите по Проекта за период от 12 месеца над 100 потребители ще получават интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа, ще получават информация за профилактика на здравето и социално значими заболявания, съгласно индикираните ежедневни потребности в индивидуалната им оценка. Дейността ще се осъществява на базата на Утвърдена Методика, съгласно заложена клауза в Договора за безвъзмездна финансова помощ.
Целеви групи по настоящата процедура са хора с увреждания и възрастни в невъзможност от самообслужване.
Приемът на заявления започва от 3 януари 2023 година, като паралелно ще се извършва снемане на психологичен статус и изготвяне на индивидуална оценка на потребностите, на базата на която ще бъдат сключени договори с потребителите.
Услугата грижа в дома ще се предоставя чрез Център за социални услуги в домашна среда от мобилен екип в състава на който влизат – управител, социален работник, рехабилитатор, психолог, 3 медицински сестри, 4 разносвачи на храна и хранителни продукти и 28 домашни санитари. От 3 януари 2023 година стартира и приемът на заявления от кандидати за доокомплектоване състава на ЦСУДС – 1 медицинска сестра, социален работник, 4 разносвачи на храна и 26 домашни помощници. Всички служители на ЦСУДС, работили на същите позиции по предходни проекти ще бъдат преназначени без да преминават обучение по проекта.
Съгласно изискванията на процедурата, преди стартирането на дейността е задължително организирането и провеждането на въвеждащо обучение, като за всяка позиция ще бъде наето само лице, което е получило необходимия сертификат.
Преди стартирането на дейността персоналът ще бъде снабден с лични предпазни средства, консумативи и материали. Осигурена е и Служба по трудова медицина, както и периодична супервизия на персонала на Центъра.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.