Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО Издаване на запис на заповед от кмета на община Черноочене в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във връзка със сключено Споразумение № РД 50-188 от 29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на общините Минерални бани и Черноочене по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. /ПРСР 2014 – 2020 г./, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. /ОПИК 2014 – 2020 г./ и СНЦ „Местна инициативна група – Минерални бани и Черноочене“ /МИГ Минерални бани – Черноочене/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с постъпило мотивирано искане от г-н Ферхад Шабанали Ферхад – председател на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група – Минерални бани и Черноочене“ относно необходимостта от издаване на запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“, Ви информирам за следното:
На 29.11.2016 г. СНЦ „Местна инициативна група Минерални бани и Черноочене“ сключи Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД-50-188/29.11.2016 г. на територията на общините Минерални бани и Черноочене по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Общият размер на одобрената публична финансова помощ за проекти към Стратегията е в размер на 4 554 193 лева и включва финансиране от две програми – ПРСР 2014-2020 г. – в размер на 3 732 745,00 лв. и ОПИК 2014-2020 г. – 821 448,00 лв.
На основание Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“, Местните инициативни групи, които имат сключено Споразумение за изпълнение на стратегии по подмярка 19.2 кандидатстват за финансова помощ от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. МИГ „Минерални бани и Черноочене“ е подало до УО на ПРСР 2014 -2020 г. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ на планирани дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“ с № 19-19-2-01-4 от 29.09.2022 г. в размер на 203 792,46 лева. за 2023 г.
Във връзка с това Заявление и последваща Заповед на УО на ПРСР 2014-2020 г., МИГ „Минерални бани и Черноочене“ има право да кандидатства за авансово плащане в размер на 50 % от стойността на одобрената финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегията за да обезпечи финансовото изпълнение на дейностите по управлението и за 2023 г. Условие за получаването на авансово плащане обаче е представяне от страна на МИГ на Запис на заповед, издадена от публичноправен орган в полза на ДФЗ, в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане. Срокът за предявяване на плащанията при записа на заповед трябва да покрива срока на изпълнение на одобрените дейности за 2023 г. от стратегията за ВОМР, удължен с 6 месеца, т.е. до 30.06.2024 г. Записът на заповед се връща на издателя след изплащане на последната заявка за плащане за срока, за който е извършено авансовото плащане.
Стойността на заявката за авансово плащане е 101 896,23 лева, което е 50% от 203 792,46 лева, която е стойността на заявените за одобрение средства за текущи разходи и популяризиране на Стратегията за 2023 г.

Във връзка с гореизложеното и в качеството си на Кмет на община Черноочене, моля общински съвет Черноочене да вземе следното решение:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредба №1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ и Споразумение №РД-50-188/29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г., ОПИК 2014 – 2020 г. и СНЦ „Местна инициативна група Минерални бани и Черноочене“ със седалище и адрес на управление с. Минерални бани, бул. “Васил Левски“ №3, ЕИК по БУЛСТАТ 177012308, представлявано от Ферхад Шабанали Ферхад и Заповед на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 и постъпило Мотивирано искане от Председателя на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“, общински съвет Черноочене:

1. Упълномощава кмета на община Черноочене да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 50 948,11 лв. (петдесет хиляди деветстотин четиридесет и осем лева и 11 ст.) за обезпечаване на 50 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-188 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.4 на мярка 19, за Проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене” одобрени по заявление с № 19-19-2-01-4/29.09.2022 г. на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене” и Заповед № РД 09-…./..2023 г. на Заместник-министъра на земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г., платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на календарната 2023 година, или 30 юни 2024 година.

2. При издаване на записа на заповед да бъде вписан номерът на Заповедта, с която ще бъде одобрен бюджета по заявление с № 19-19-2-01-4/29.09.2022 г.

С уважение,
Айдън Осман
Кмет на община Черноочене