Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене

 

 

 

            УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет –  Черноочене, общински съвет определя маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една стопанска година без търг или конкурс.

В изпълнение на посочената разпоредба предлагам да бъдат определени като маломерни, имотите от общинския поземлен фонд, описани в настоящата докладна записка.

Моля, предвид изложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене

 

Р Е Ш И :

 

  1. Определя следните маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за стопанска 2022/2023 година:

 

Землище Поземлен имот с идентификатор категория Площ /кв.м/
1.1 Божурци 05089.10.37 8 3640
2.1 Минзухар 48307.39.11 9 2435
2.2 Минзухар 48307.31.5 7 8519
3.1 Безводно 03188.10.241 9 6655
3.2 Безводно 03188.10.270 8 1558
3.3 Безводно 03188.10.712 9 2670
3.4 Безводно 03188.10.736 9 1386
3.5 Безводно 03188.10.649 9 1340
3.6 Безводно 03188.10.672 9 2847
3.7 Безводно 03188.10.674 9 2399
3.8 Безводно 03188.10.667 9 747
3.9 Безводно 03188.10.670 9 1709
3.10 Безводно 03188.10.308 9 936
3.11 Безводно 03188.10.388 9 698
3.12 Безводно 03188.10.978 8 2000
3.13 Безводно 03188.10.980 8 934
3.14 Безводно 03188.10.378 9 2221
3.15 Безводно 03188.10.608 9 4823
3.16 Безводно 03188.10.676 9 1306
3.17 Безводно 03188.10.673 9 2006
3.18 Безводно 03188.10.171 9 1126
3.19 Безводно 03188.10.403 9 1415
3.20 Безводно 03188.10.55 9 1300
3.21 Безводно 03188.10.338 8 1108
3.22 Безводно 03188.10.175 9 1819
3.23 Безводно 03188.10.393 8 1619
3.24 Безводно 03188.10.244 9 1902
3.25 Безводно 03188.10.57 9 2205
3.26 Безводно 03188.10.63 9 4019
3.27 Безводно 03188.10.129 9 1957
3.28 Безводно 03188.10.13 9 803
3.29 Безводно 03188.10.483 9 1781
3.30 Безводно 03188.10.60 9 5617
3.31 Безводно 03188.10.128 9 957
3.32 Безводно 03188.10.21 9 2514
3.33 Безводно 03188.10.194 9 1394
3.34 Безводно 03188.10.97 9 1190
4.1 Габрово 14221.1.32 9 4997
4.2 Габрово 14221.1.41 8 6967
4.3 Габрово 14221.3.44 9 3408
4.4 Габрово 14221.10.5 8 6004
4.5 Габрово 14221.83.28 8 3119
4.6 Габрово 14221.86.75 9 1647
4.7 Габрово 14221.2.38 9 1626
4.8 Габрово 14221.86.55 8 1468
4.9 Габрово 14221.85.86 9 2613
4.10 Габрово 14221.85.66 9 2601
4.11 Габрово 14221.85.65 9 1090
4.12 Габрово 14221.86.94 8 1205
4.13 Габрово 14221.86.62 8 4438
4.14 Габрово 14221.13.48 9 5950
4.15 Габрово 14221.82.36 9 5676
4.16 Габрово 14221.86.51 8 4254
4.17 Габрово 14221.86.58 9 1131
4.18 Габрово 14221.84.39 9 1293
4.19 Габрово 14221.84.40 9 6390
4.20 Габрово 14221.79.3 9 2379
4.21 Габрово 14221.76.26 9 4450
4.22 Габрово 14221.79.26 9 1190
4.23 Габрово 14221.10.6 8 9005
4.24 Габрово 14221.1.42 8 7972
5.1 Водач 11613.10.5 9 1962
5.2 Водач 11613.10.15 9 3672
5.3 Водач 11613.10.16 9 1034
5.4 Водач 11613.10.17 9 1088
5.5 Водач 11613.10.18 9 2922
5.6 Водач 11613.10.19 9 1551
5.7 Водач 11613.10.38 9 2331
5.8 Водач 11613.10.43 9 825
5.9 Водач 11613.10.67 8 2577
5.10 Водач 11613.10.137 8 2084
5.11 Водач 11613.10.153 8 3579
5.12 Водач 11613.10.164 8 1545
5.13 Водач 11613.10.198 8 2407
5.14 Водач 11613.10.310 8 3209
5.15 Водач 11613.10.312 8 1517
5.16 Водач 11613.10.317 8 3227
5.17 Водач 11613.10.332 8 2365
5.18 Водач 11613.10.333 8 2762
5.19 Водач 11613.10.334 8 3709
5.20 Водач 11613.10.388 8 2499
5.21 Водач 11613.10.469 9 8696
5.22 Водач 11613.10.521 9 2384
5.23 Водач 11613.10.527 9 2090
5.24 Водач 11613.10.245 9 2699
5.25 Водач 11613.10.550 9 5745
5.26 Водач 11613.10.559 9 1775
5.27 Водач 11613.10.566 9 1570
5.28 Водач 11613.10.573 9 4312
5.29 Водач 11613.10.72 8 2802
5.30 Водач 11613.10.212 8 1429
5.31 Водач 11613.10.324 8 1217
5.32 Водач 11613.10.325 8 1866
5.33 Водач 11613.10.399 8 3283
5.34 Водач 11613.10.532 9 2447
5.35 Водач 11613.10.535 9 3636
5.36 Водач 11613.10.548 9 2058
5.37 Водач 11613.10.299 8 6397
5.38 Водач 11613.10.357 8 6665
6.1 Новоселище 52153.1.44 9 1622
6.2 Новоселище 52153.1.42 9 2357
6.3 Новоселище 52153.1.30 9 3652
6.4 Новоселище 52153.3.47 9 5275
6.5 Новоселище 52153.1.03 9 1563
6.6 Новоселище 52153.2.43 9 3051
6.7 Новоселище 52153.1.17 9 982
6.8 Новоселище 52153.1.18 9 1659
7.1 Черна нива 80830.5.55.7 9 6873

 

  1. Възлага на кмета на Община Черноочене да предостави под наем на желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията.

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”:

               /Шафер Ахмед/

Съгласували:

Юрисконсулт:

  /Наим Реджеб/                                                                   

Директор –                                                                           С уважение,

дирекция „ОА”:                                                                                          АЙДЪН ОСМАН                                /Неджатин Салим/                                                          КМЕТ НА ОБЩИНА