Информация

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

Успешно приключи изпълнението на  дейностите по направление 1 от Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05М9OР001-6.004-0078-С01 по Проект  „Патронажна грижа + -компонент 2”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година , финансирана от ЕСФ.

В продължение на 6 месеца 51 потребители с индикирани потребности от здравни, социални, комунално-битови услуги и психологическа подкрепа получаваха потронажна грижа в рамките на до 2 часа дневно, предоставена от квалифициран и обучен персонал на ЦСУДС – село Черноочене.

Община Черноочене ще се възползва от възможността за продължаване и разширяване обхвата на интегрираните здравно-социални услуги, снабдяване с храна и продукти от първа необходимост и психологическа подкрепа в дома на потребителите като подаде проектно предложение по Процедура BG05SFPR002-2.001- Грижа в дома. Новото проектно предложение ще даде възможност на над 93 възрастни в невъзможност от самообслужване и лица с увреждания в продължение на 12 месеца да ползват услугите на домашен санитар, медицинска сестра, рехабилитатор, психолог и разносвач на храна съгласно индикираните дневни потребности. С проектното предложение ще бъде увеличен и персоналът на ЦСУДС, като за срок от 12 месеца бъдат наети и обучени нови домашни санитари, медицински персонал и разносвачи на храна.

До края на месец ноември 2022 година продължават дейностите по направление 2, по което  шестнадесет потребители и персонала на защитени жилица за лица с умствена изостаналост село Минзухар и село Патица получават подкрепа за превенция и преодоляване последствията от пандемията Covid – 19.

Дейностите по направление 2 ще приключат на 01.12.2022 година с приключване дейностите по Проекта.

           Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.