Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Кандидатстване на Община Черноочене с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома“, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, Специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2021-2027 година.

УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,

Министерството на труда и социалната политика обяви срок за прием на проектни предложения по процедура BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома“, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година . Конкретни бенефициенти по настоящата процедура са всички общини на територията на Република България, като размерът на безвъзмездната финансова помощ за всяка община се определя на база предварително зададен брой потребители и максимална стойност за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за един потребител до 5 041 лева за срок от 12 месеца и покрива всички допустими разходи. Периодът за реализиране на проектите е до 31.12.2025 година.
Целта на процедурата е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.
По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, са допустими за финансиране следните дейности:
1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.
4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

За община Черноочене определеният брой потребители е 93 , а максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ по Проекта възлиза на 496 941,78 лева

Настоящото проектно предложение ще даде възможност да бъде продължена дейността на „Център за социални услуги в домашна среда”, ще създаде устойчивост и ще надгради постигнатите резултати от следните проекти: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 3” и „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 4”, „Патронажна грижа +“ в община Черноочене и „Патронажна грижа + – компонент 2“, който е на етап изпълнение и приключва на 1.12.2022 година. С реализирането на настоящия Проект ще бъдат задоволени нуждите на минимум 93 потребители от община Черноочене да получат качествена и адекватна на потребностите им грижа в домашна среда.

Основно изискване при подаване на проектните предложения е да се представи решение на Общинския съвет за съгласие да бъде подадено проектно предложение по процедурата;

В тази връзка предлагам на ОбС – с. Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :
На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от същия закон и чл.25, ал.1 и ал. 2 от Закона за социалните услуги, Общински съвет – Черноочене

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Черноочене да кандидатства с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома“, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 година.
2. Упълномощава кмета на Община Черноочене да изготви и подаде в срок проектното предложение по процедурата.
3. Предоставянето на услугите се извършва чрез Център за социални услуги в домашна среда, създаден с решение на ОбС № 51, т.1/09.05.2012 година.
4. Потребителите на услуги по настоящата процедура не заплащат потребителска такса.

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН
Кмет на Община Черноочене