Обява

Обяви

Община Черноочене подготвя проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.
Проектът ще се реализира на територията на цялата община, като услугата топъл обяд ще се предоставя в работните дни от месеца в периода от 01 януари 2023г. до 30 септември 2025г. Топлият обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Допустими целеви групи по процедурата са:
1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
5. скитащи и бездомни лица;
6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще се определя от Дирекция „Социално подпомагане“.
Заявления от кандидат-потребители се приемат от 12.10.2022г. до 30.09.2025 г. всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч:
• в Информационния център на община Черноочене;
• в кметствата по населените места.

Телефони за информация:
• 036916139 – Ахмед Мехмед – Ст. специалист „Европейски фондове“

Крайният подбор ще се извърши от комисия назначена от кмета на община Черноочене. Лицата, които не са включени в първоначалния списък като основни потребители ще бъдат включени в списък на потребителите – резерви. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени от кметовете на населените места. Заявления ще се получават и на място на горепосочените адреси.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Заявление-декларация

Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация