Община Черноочене набира заявления за ползване на услугата „Топъл обяд“

Новини, Топъл обяд

Община Черноочене подготвя проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.
Проектът ще се реализира на територията на цялата община, като услугата топъл обяд ще се предоставя в работните дни от месеца в периода от 01 април 2023г. до 30 септември 2025г. Топлият обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Допустими целеви групи по процедурата са:
1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
5. скитащи и бездомни лица;
6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще се определя от Дирекция „Социално подпомагане“.
Заявления от кандидат-потребители се приемат от 12.10.2022г. до 30.09.2025 г. всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч:
• в Информационния център на община Черноочене;
• в кметствата по населените места.

Телефони за информация:
• 036916139 – Ахмед Мехмед – Ст. специалист „Европейски фондове“

Крайният подбор ще се извърши от комисия назначена от кмета на община Черноочене. Лицата, които не са включени в първоначалния списък като основни потребители ще бъдат включени в списък на потребителите – резерви. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени от кметовете на населените места. Заявления ще се получават и на място на горепосочените адреси.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Заявление-декларация

Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация