Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2022 г.

Програми, стратегии и планове

(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене05 от 04.03.2022 г.; изм. и доп. с Решение №14 от 04.03.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №23 от 14.04.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №36 от 14.04.2022 г.; изм. и доп. с Решение №43 от 20.05.2022 г.; изм. и доп. с Решение №49 от 20.05.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №58 от 18.07.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №65 от 18.07.2022 г.; изм. и доп. с Решение №73 от 29.08.2022 г. )

programa_73