Съобщение

Съобщения

На основание чл.78, ал.3 от Административно – процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на всички заинтересoвани лица, че с Решение №55 от 18.07.2022 г. на Общински съвет – Черноочене е прието изменение и допълнение на Наредба №1 от 20.02.2003 г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене.

Председател на ОбС – Черноочене:

/БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР/