Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО:Разрешение за промяна устройственото предназначение на частни имоти, предвидени за зелена площ /градина/ в кв. 17 по Кадастрално-регулационния план на с. Петелово от 1956год.

Уважаеми общински съветници,

По повод постъпило в община Черноочене искане с вх.№94-00-802 от 05.05.2022г. от Георги Русев Русев, собственик на имоти с пл.сн.№№120 и 123 по Кадастрално-регулационния план на с.Петелово, одобрен със Заповед №3991 от 18.VІІІ.1956год., за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план -План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за поземлени имоти с пл.сн.№120 и пл.сн.№123 в кв.17по плана на с.Петелово, предвидени за озеленяване /градина/, което не е реализирано към настоящия момент и не са започнали отчуждителни процедури по чл.208 от ЗУТ, с което площите от имоти с пл.сн.№120 и пл.сн.№123 в кв.17, намиращи се извън границите на УПИ VІІ, VІІІ, ІХ, ХVІІ и ХVІІІ от кв.17 по плана да се урегулират в общ имот с устройствено предназначение за инженерна инфраструктура – фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия от преобразуването на естествената слънчева светлинна енергия и радиация в електрическа енергия,

Предлагам на Общинския съвет –Черноочене да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 62а, ал.4 и чл.134, ал.1,т.1 и ал.2 т.1 от Закона за устройство на територията

Р Е Ш И:

1. Общинския съвет –Черноочене разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ в кв.17 по Кадастрално-регулационния план на с.Петелово, общ.Черноочене от 1956год. за имоти с пл.сн.№120 и пл. сн. №123 , с което площите от имоти с пл.сн.№120 и пл. сн. №123, кв.17, намиращи се извън обхвата на УПИ VІІ, VІІІ, ІХ, ХVІІ и ХVІІІ в кв.17, в зона Жм, се урегулират в общ имот с устройствено предназначение за безвредна производствена дейност – фотоволтаици, при устройствени показатели:
– плътност на застрояването до 60%;
– интензивност на застрояването/Кинт./ до 1.3;
– озеленяване – мин.40%
– максимална етажност – 3 етажа/10м/
– начин на застрояване – свободно, единично
Разработката да отговаря на разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и устройствените планове.
2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за изменение в Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в кв.17 за промяна устройственото предназначение на имоти с пл.сн.№120 и пл.сн.№123 по Кадастрално-регулационния план на с.Петелово, общ.Черноочене, от 1956год.

С УВАЖЕНИЕ
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/А. ОСМАН /
с.Черноочене
юли, 2022год.

Съгласувал: юрисконсулт Н. Реджеб

изготвила:инж. Н.Милева