Докладна записка

Материали до ОбС

От Бедрие Газиюмер, Председател на ОбС – Черноочене

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет –Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м. януари до края на м. юни 2022 година

Уважаеми дами и господа общински съветници !

Съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии.
В изпълнение на тази разпоредба предлагам на вашето внимание отчет за дейността на Общински съвет – Черноочене и на неговите комисии за периода от началото на м. януари до края на м. юни 2022 година.

Уважаеми общински съветници !
Дами и господа !

През периода януари-юни 2022 година Общински съвет – Черноочене проведе общо 4 заседания съответно на следните дати:

– 13.01.2022 година;
– 04.03.2022 година;
– 14.04.2022 година;
– 20.05.2022 година.

За отчетния период няма отложени или провалени заседания на Общинския съвет поради липса на кворум.
Към Общински съвет – Черноочене има изградени пет постоянни комисии, както следва:
1. Комисия по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика.
2.Комисия по устройство на територията, благоустрояване на населените места и инфраструктура:
3.Комисия по законност, обществен ред и административно обслужване.
4.Комисия по образование, култура, социални дейности, спорт и туризъм.
5.Комисия по здравеопазване, екология и опазване на околната среда.

През отчетния период са проведени съвместни заседания на постоянните комисии към ОбС – Черноочене, както следва:
1.Комисия по финанси и бюджет, общинска собственост и стопанска политика – 4;
2.Комисия по устройство на територията,благоустрояване на населените места и инфраструктура – 4;
3.Комисия по законност, обществен ред и административно обслужване – 4;
4.Комисия по образование, култура, социални дейности, спорт и
туризъм – 4;
5.Комисия по здравеопазване, екология и опазване на околната среда – 4.

Преди всяко заседание на Общинския съвет заседава Председателският съвет на ОбС, като разглежда постъпилите в деловодството материали за общинска сесия и определя проекто – дневния ред на предстоящото заседание на Общинския съвет под ръководството на Председателя на Общинския съвет.

Проведени са две заседания на ПК за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съответно на 23.05.2022 г. и 10.06.2022 година.

През периода януари-юни 2022 година са приети общо 51 решения на Общинския съвет, които са свързани с разрешаването на проблеми от различно естество, а именно:
– общински бюджет – 8;
– стопанисване и управление на общинската собственост – 28;
– дейност на Общинския съвет – 4;
– поднормативни актове на ОбС – 3;
– в сферата на образованието и културата – 2;
– други – 6.

Взаимоотношенията с кмета на общината като орган на изпълнителната власт в общината са нормални, което предполага добра атмосфера и нормално функциониране на Общинския съвет. Няма отхвърлено предложение на кмета на общината, било за разглеждане, било за приемане като решение на общинската сесия. Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет. От страна на кмета на общината няма върнати за ново обсъждане актове на Общинския съвет.
От страна на Областния управител на област с административен център- гр.Кърджали няма върнати за ново разглеждане или оспорени като незаконосъобразни решения на Общинския съвет.
По протест на Окръжна прокуратура – Кърджали, Административен съд – Кърджали със свое Решение от 07.03.2022 година отмени Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Черноочене, мандат 2019 – 2023 г., приет с Решение № 2/ 28.11.2019 година на ОбС-Черноочене. Решението на Административен съд – Кърджали за Правилника е обжалвано пред ВАС – гр. София, като делото е насрочено за 28.09.2022 година.

Уважаеми дами и господа
общински съветници !

Предлагам на вашето внимание следното

проекто – решение :

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Черноочене приема отчета за дейността си и за работата на постоянните комисии за периода от м. януари до м. юни 2022 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.Справки – 2 броя;
2.Приложение – 1 брой.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ЧЕРНООЧЕНЕ:
(БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР)

Приложения:
sp_sesii

spravki

spravki_pk