Наредба за регистрация, отглеждане и контрол на реда и начина за отглеждане на животни – домашни животни (кучета и котки) на територията на община Черноочене

Наредби

/приета с Решение № 65/ 22.12.2006 г. на ОбС – Черноочене , изм. с Решение 213/13.07.2018 г. на КАС, изм. и доп. с Решение 41/20.05.2022 г. на ОбС– Черноочене/

 

РАЗДЕЛ I

Общи разпоредби

 

Чл.1./1/. Настоящата Наредба регламентира реда и изискванията за регистриране, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Черноочене.

/2/ Регламентира взаимоотношенията между институциите, неправителствените организации за защита на животните (НПО) и собствениците на животни – домашни любимци.

/3/ Наредбата не се отнася за кучетата на: МВР и други организации на бюджетна издръжка, използващи специални кучета.

 

Чл.2. Собствениците на кучета носят гражданска и административно – наказателна отговорност за действията на стопанисваните от тях кучета.

 

РАЗДЕЛ II

Регистрация на кучета – домашни любимци

 

Чл.3./1/. /отм. с Решение № 213/13.07.2018 г./

/2/. /отм. с Решение № 213/13.07.2018 г./

 

Чл.4. Необходими действия при регистрацията на кучета – домашни любимци:

 1. Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение за:

1.1. официална идентификация чрез поставяне на инжектируем транспондер и издаване на идентификационен документ (паспорт);

1.2. обезпаразитяване и ваксинация срещу болести по кучетата, различни от болестта бяс.

 1. За кучета – домашни любимци, на които е издадена легитимна здравна книжка в минал период, същата остава валидна и собственикът не е задължен да я замени с ветеринарномедицински паспорт.

3.1. Собствениците на кучета, навършили 12-седмична, но не повече от 6-месечна възраст, ги представят на ветеринарния лекар за първоначално поставяне на ваксина срещу болестта бяс. Всяка следваща ваксинация срещу болестта бяс се извършва 12 месеца след предходната.

3.2. В 7-дневен срок от придобиване на куче над 6-седмична възраст, собственикът задължително го регистрира при ветеринарен лекар, който извършва интервенциите по т.1.

 1. При кучета – домашни любимци над тази възраст (6-седмична) собствениците са длъжни да им поставят чип в 6-месечен срок от влизане в сила на тази наредба.
 2. Всеки собственик на куче – домашен любимец над 4-месечна възраст или в тримесечен срок от неговото придобиване над тази възраст го декларира в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Черноочене, независимо дали същото е освободено от дължимия данък, съгласно чл. 175 на Закона за ветеринарномедицинската дейност, като попълват декларация по образец, съгласно приложение „а“ от настоящата наредба
 3. В декларацията по т. 5 на чл. 4 от настоящата наредба се въвеждат следните данни:

6.1. За всяко физическо лице – собственик на куче – домашен любимец се въвеждат и обработват данни:

6.1.1. Собствено, бащино име и фамилно име;

6.1.2. ЕГН (ЛНЧ);

6.1.3. Адрес по местоживеене и постоянен адрес;

6.1.4. Номер на транспондера (чип) на животното;

6.2. За всяко юридическо лице – собственик на куче – домашен любимец се въвеждат и обработват данни:

6.2.1. Наименование;

6.2.2. Булстат/ЕИК;

6.2.3. Адрес на регистрация;

6.2.4. Адрес на управление;

6.2.5. Управител (лице за контакти);

6.2.6. Номер на транспондера (чип) на животното.

6.3. Към декларацията за притежаване на куче – домашен любимец се въвеждат данни, съгласно Приложение №1 от настоящата наредба и се прилага ксерокопие на съответната страница от паспорта за удостоверяване на обстоятелствата за освобождаване от такса „притежаване на куче“, съгласно изискванията на ЗВД и ЗЗЖ.

 1. При промяна на адреса и на собствеността, собственикът е длъжен да уведоми отдел „Местни данъци и такси“ при Община Черноочене в срок до 2 месеца, а при смърт на кучето – домашен любимец, в срок от 7 дни след настъпване на събитието.
 2. Кметовете на населени места извършват системни проверки за регистрацията на кучета – домашни любимци и други възложени им дейности, като информират секретаря на община Черноочене.
 3. Ветеринарните лекари на територията на община Черноочене изпращат ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко новорегистрирано куче – домашен любимец до кмета на община Черноочене или упълномощени от него длъжностни лица.

 

Чл.5./1/.  Регистрация се извършва от упълномощени служители на Община Черноочене при представяне на следните документи:

 Документ за ветеринарно – медицинска регистрация;

 Документ за платена такса по Наредба №1 на ОбС – Черноочене;

/2/. На база представените документи се извършва вписване в специален регистър, който съдържа следните данни:

 Регистрационен номер;

 Име на собственика;

 Данни за кучето според представените документи – име, възраст, порода, пол и отличителни белези;

 Цел на отглеждане;

 Постоянно местопребиваване;

 Други, ако има такива.

 

Чл.6 /1/. Въз основа на извършената регистрация се издава специален талон с регистрационния номер на кучето, име на собственика, постоянно местопребиваване и отличителни белези

/2/. Регистрацията е пожизнена, а при смърт, смяна на собственика или адреса се извършва актуализация в регистъра в срок до един месец.

/3/. Никой не може да използва талона на едно куче за друго такова.

/4/. Ако бъде загубен или унищожен талона се издава нов срещу платена такса.

 

Чл.7.  Собствениците на кучета заплащат годишна такса, в размер определен от Общински съвет – Черноочене съгласно разпоредбите на ЗМДТ.

 

Чл.8.  Освобождават се от такса собствениците на:

 1. кучета на лица с увреждания;
 2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
 3. кучета, използвани за опитни цели;
 4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
 5. кастрирани кучета;
 6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
 7. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

 

Чл.9./1/. Таксата се заплаща в срок до 31 Март на годината за която се отнася или заедно с подаването на декларацията /когато кучето е придобито след тази дата срещу оформен имунизационен картон/.

/2/. За кучетата придобити през текущата година, таксата се заплаща в размер равен на една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

/3/ Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

 

Чл.10. Срещу заплащане Общината издава документ за платена такса за календарната година.

 

РАЗДЕЛ III

Отглеждане на кучета – домашни любимци

Чл.11. Принципи на отглеждане.

/1/ Всеки, който отглежда куче – домашен любимец или се грижи за такова, е отговорен за неговото здравословно състояние и е длъжен да му осигурява условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди, като:

 1. Осигурява необходимото пространство, свобода за движение, естествена светлина, добра вентилация и обезопасяване от вредни газове и изпарения;
 2. Предпазва от контакт с предмети и препарати, които могат да го наранят или да предизвикат отравяне на територията на дома;
 3. Предоставя достатъчно количество храна, вода и свободен достъп до тях;
 4. Използва подходящи съдове за хранене, поставени по начин, който не позволява замърсяването им;
 5. Грижи се за него и не го изоставя, включително и неговото потомство;
 6. Предприема всички мерки за предотвратяване на бягството му;
 7. Отглежда кучето – домашен любимец при условия и начин, които не формират агресивно поведение;
 8. Осигурява поведение на кучето – домашен любимец, безопасно за здравето и живота на други животни и на хората;
 9. Осигурява ветеринарномедицинско обслужване:

9.1. при необходимост, поради нарушено здравословно състояние и нараняване;

9.2. за целите на профилактиката от опасни за хората и животните заболявания – ваксинация и обезпаразитяване, съгласно изискванията на ЗВД;

 1. Не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена или придобита нетърпимост едно към друго.
 2. Не нарушава спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост.

/2/ В случай, че собственикът на кучето – домашен любимец не може да го отглежда по независещи от него причини, той го предава в приют, спасителен център или на нов собственик, който да го отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености.

/3/ Забранява се отглеждането на кучета – домашни любимци на:

 1. Открити тераси и балкони на жилищни сгради;
 2. В общите части и прилежащите територии на жилищните сгради;
 3. В мазета на сгради.

/4/ При отглеждане на кучета – домашни любимци в жилищни сгради, се осигурява площ, съгласно изискванията на чл. 34 от Закона за защита на животните.

/5/ Собственикът на куче – домашен любимец е длъжен да осигури безопасността на хората, преминаващи покрай неговото лично дворно пространство, като изгради ограда с достатъчна плътност и височина, непозволяваща контакт с кучето – домашен любимец.

 

Чл.12. /1/. При постъпване на сигнал с идентифициращи данни за подаващия сигнала, за наличие на случаи, посочени в чл.11 от настоящата наредба, се извършва проверка от служители на община Черноочене, определени от кмета на общината.

/2/ След извършване на проверката се съставя: протокол и предписание до собственика със срок за отстраняване на констатираните нарушения.

 

Чл.13. Когато собственикът не изпълни предписанията по чл.12 от настоящата наредба, същият подлежи на санкции, предвидени в разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и Закона за защита на животните (ЗЗЖ).

 

РАЗДЕЛ IV

Размножаване на кучета – домашни любимци

Чл.14. Размножаване на кучета – домашни любимци

/1/ Собственикът на куче – домашен любимец е длъжен да избягва нежеланото му размножаване чрез осигуряването на:

 1. изолация по време на размножителния период;
 2. кастрация.

/2/ В случаите, в които собствениците не са в състояние да отглеждат новородените или да ги представят на нови собственици, животните се настаняват в приют, а собственикът задължително кастрира своето куче – домашен любимец.

/3/ Собствениците на кучета – домашни любимци, които ги използват за развъждане, ги регистрират на основание чл. 137 от ЗВД и освен таксата за притежаване на куче, заплащат в районната данъчна служба такса, съгласно чл. 35, ал. 5 от ЗЗЖ, в размер на 300 лв.

(4) Таксата по ал.3 на чл. 14 от настоящата наредба в размер на 300 лв. не се заплаща от развъдници и членове на киноложки клубове, членове на Български и международни организации, които извършват развъдна дейност на чистопородни кучета, удостоверено със съответните документи за регистрация.

 

Раздел V
Присъствие на куче – домашен любимец на обществени места

Чл.15. /1/ На обществени места собственикът на куче – домашен любимец е длъжен:

 1. Да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето – домашен любимец, проявена на обществени места и не допуска ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни.
 2. Да не оставя кучето – домашен любимец без надзор и да осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му.
 3. Собственикът на кучето – домашен любимец взема мерки да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.
 4. Да не допуска контакт на заразно болно и опасно куче – домашен любимец с други животни и хора.
 5. Да не използва кучето – домашен любимец за комерсиални цели – просия, фотография, игри на късмета, хазарт и бой с други кучета.
 6. Да събере и изхвърли на подходящо място екскрементите на кучето – домашен любимец.
 7. Да носи със себе си следните регистрационни документи на кучето – домашен любимец:

7.1. Ветеринарномедицински паспорт или копие от него;

7.2. Документ за платена такса за съответната или предходната година, или копие от него, ако кучето – домашен любимец не е освободено, съгласно чл. 175 от ЗВД;

7.3. За ловните кучета – ловен билет, издаден от БЛРС;

7.4. Собственикът е длъжен да предоставя документите на кучето – домашен любимец пред ветеринарните и/или общински власти при поискване.

/2/ Куче без един от реквизитите: нашийник, повод, обозначителен знак за регистрационен талон, квитанция за платена годишна такса и също така ако не е придружено от собственика се счита за безстопанствено.

 

Чл.16. Забранява се:

 Допускането и престоя на кучета в магазини и обществени сгради;

 Преминаването и престоя на кучета през детски площадки през терените около детските ясли и градини и училищни дворове;

– Допускането на кучета на обществени места предназначени за отдих, места за спортна и лечебна дейност;

 Всякакво свободно пускане на кучета извън разрешените за тях места;

 Отглеждането на повече от две кучета от един собственик в един жилищен блок;

 Отглеждането на куче, което с поведението си системно безпокои живеещите в съседство хора.

 

Чл.17. Собственикът на куче – домашен любимец е длъжен:

 1. На обществени места да води кучето – домашен любимец винаги и задължително на повод до 1,5 м, а при кучета – домашни любимци над 10 кг на неразтеглив повод до 1,5 м или с намордник.
 2. От намордник са освободени кучета – водачи на незрящи хора.

 

Чл.18. /1/ Родител, попечител или други лица, които полагат грижи за деца под 14 години, не трябва да го оставят без надзор при разхождане на куче – домашен любимец над 10 кг на обществени места.

/2/ Когато лицата по ал. 1 на чл. 14 от настоящата наредба не могат да упражнят надзор върху деца под 14 години, за които полагат грижи, са длъжни да осигурят придружител, пълнолетно (дееспособно) лице в случаи на разхождане на куче – домашен любимец над 10 кг на обществени места.

 

Чл.19. /1/. Собствениците на кучета могат да ги пускат свободно да се разхождат извън населените места, в собствения си двор/но не в общ двор на жилищна кооперация и там където дворната площ е за общо ползване/ и на местата определени за тази цел обозначени с табели.

/2/. Общината може да определи периоди през които всички кучета трябва да бъдат завързани. Тези периоди ще бъдат въведени за да се заловят бездомните кучета и ще бъдат с продължителност не-повече от 10 дни и няма да бъдат повече от 5 за всяка календарна година.

 

Чл.20./1/. Кучета, ухапали или наранили човек или животно, се отвеждат незабавно във ветеринарната служба, където се изолира и преглежда.

/2/. Собственикът на куче, за което е потвърдено че има бяс и/или е ухапало човек, заплаща на пострадалия всички медицински разходи, породени от ухапването.

/3/. Кучета, за които се установи, че са болни и не подлежат на лечение, се унищожават съгласно ЗВМД.

 

Раздел VI
Придобиване, отглеждане и размножаване на котки – домашни любимци.

 

Чл.21. Придобиването на безстопанствени котки може да се извършва посредством регистрационен документ – ветеринарномедицински паспорт с вписана идентификация.

 

Чл.22. При отглеждане на котка – домашен любимец, собственикът е длъжен да спазва принципите, посочени в чл.11, ал. 1 от настоящата наредба.

 

Чл.23. Собственикът е длъжен да вземе мерки за предотвратяване на нежелано размножаване, чрез осигуряването на:

 1. изолация по време на размножителния период;
 2. кастрация.

 

Чл. 24 /1/ В случаите на увеличена популация от безстопанствени котки се прилагат разпоредбите на чл. 40 – 47, чл. 51, 52 и чл. 54 от Закона за защита на животните.

/2/ Не се допуска залавянето на безстопанствени котки с упойващи вещества.

 

РАЗДЕЛ VII

Контрол и санкции

Чл.25./1/. Контрола по настоящата Наредба се извършва от общинските и ветeринарно–медицински органи, органите на РПУ-Кърджали, както и други лица определени със заповед на Кмета, които съставят актове за установяване на нарушенията по настоящата Наредба.

/2/. Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Черноочене.

 

Чл.26./1/. Наказва се с глоба от 20 до 300 лева физическо лице, което наруши наредбата.

/2/. За нарушения на наредбата от юридически лица се налагат санкции в размер от една до пет минимални работни заплати обявени за страната.

/3/. На местонарушението контролните органи могат да налагат и глоби в размер от 10 лева, като на нарушителя се издава документ за заплатената такса.

 

Чл.27. Налага се глоба от 20 лева на собственик на куче, който дори и след писмено предупреждение отказва да направи регистрация.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1. По смисъла на наредбата:
 1. „Животно – домашен любимец“ е всяко куче или котка, което се отглежда от домакинството или от интерес към животното.
 2. „Идентификация на животно“ е еднозначното му характеризиране по данните от неговия микрочип, съответстващи на паспортните и регистрационните данни.
 3. „Безстопанствено животно“ е всяко животно, което няма дом или се намира извън границите на дома на своя собственик и не е под контрола или под прекия надзор на собственик, както и всяко животно – домашен любимец, гледано в незаградено пространство.
 4. „Кастрация“ – отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и тестисите на мъжките.
 5. Регистрирани – собственост на юридически или физически лица, записани в регистъра на Общината
 6. Нерегистрирани – собственост на обитателите на жилището, в което живеят, но без регистрация
 7. Загубени – регистрирани, свободно движещи се извън мястото за живеене

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 6 ал. 1 от ЗМДТ и чл. 174 на ЗВМД.

Настоящата наредба е изменена и допълнена с  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане на кучета на територията на община Черноочене, приета с решение на ОбС- Черноочене  № 41/ 20.05.2022г.

Наредбата за изменение и допълнение влиза в сила от деня на разгласяването и в местните печатни издания.

 

 

Приложение №1

До

Началника на отдел „Местни данъци и такси“ на Община Черноочене

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

за притежаване на домашно животно – куче

 1. I. 3а физическо лице – собственик на животно – компаньон

 

От: ……………………………………………………………………………..

(собствено, бащино и фамилно име на гражданина)

с ЕГН/ЛНЧ или служебен № на чужд гражданин: …………………………………….…… Постоянен адрес/адрес по местоживеене:.. ……………………………………………………..

№ на транспондера /чип/ на животното: ………………………………………………………

 1. За юридическо лице – собственик на животно – компаньон

От:  ……………………………………………………………………………..

(наименование на предприятието)

ЕИК (Булстат) ……….. ……………………………………………………………….………………

Адрес на регистрация……………………………………………………….…………………….

Адрес на управление…………………………………………………………..……………………

Управител/лице за контакт: …………………………………………………………………….

№ на транспондера /чип/ на животното: ……………………………………………….

 1. Настоящата декларация подавам в качеството си на собственик на куче порода придобито на ………………………………………

(дата на придобиване)

 

Основания за освобождаване на собствениците на куче от такса „притежаване на куче”, съгласно чл.8 от Наредба за регистрация, отглеждане и контрол на реда и начина за отглеждане на животни – домашни животни (кучета и котки) на територията на община Черноочене:

 

 1. кучета на лица с увреждания;
 2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
 3. кучета, използвани за опитни цели;
 4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
 5. кастрирани кучета;
 6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
 7. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

 

 

Подпис на декларатора: ……………………………………………………………………….

Към декларацията се прилага ксерокопие на съответната страница от паспорта, удостоверяваща обстоятелствата за осовобождаване от такса „притежаване на куче”, съгласно изискванията на ЗВД и ЗЗЖ.

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от НК.

 

Съобщение от 03.06.2022 г. – naredba_saobshtenie_03_06_2022