ИНФОРМАЦИЯ

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

Поради големия интерес от страна на потребителите, община Черноочене се възползва от възможността за удължаване срока на услугите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05М9OР001-6.002-0072-С01 по Проект  „Патронажна грижа + в община Черноочене”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година , финансирана от ЕСФ с 6 месеца.

На 14 април 2022 година, кметът на общината , господин Айдън Осман подписа допълнително споразумение към Договора, с което се осигуряват средства за удължаване срока на предоставяне на подкрепа на нуждаещите се лица с 6 месеца, считано от 5 май 2022 за направление 1 и от 1 юни 2022 за направление 2.

По направление 1 над 50 потребители ще  получават здравни грижи, включващи снемане на жизнени показатели, рехабилитация, консултации за здравословно и диетично хранене, информация за риска и превенцията от Covid -19, психологическа подкрепа за справяне с тревожни състояния, преодоляване на емоционален дискомфорт и адаптиране към промените в ежедневието, свързани с пандемията. Част от потребителите с индикирана потребност ще продължат да получават социални и комунално –битови услуги, както и снабдяване с храна, хранителни продукти и медикаменти със средства на потребителя.

По направление 2 за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на Covid – 19, потребителите и персонала на защитени жилица за лица с умствена изостаналост село Минзухар и село Патица ще получават подкрепа за превенция и преодоляване последствията от пандемията Covid – 19 до 01.12.2022 година.

Необходимите срадства в размер на 68 867,77 лева са осигурени по оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси”,приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляване последиците от кризата, предизвикана от пандемията от Covid -19 и подготовката за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” по процедура BG05М9OР001-6.004 „Патронажна грижа + – Компонент 2”.

Така общият размер на осигурените средства за изпълнение дейностите по Проекта ще възлезе на 206 603, 31 лева.