Съобщение

Съобщения

На основание чл.78, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на всички заинтересовани лица, че с Решение № 05 от 04.03.2022 г. на Общински съвет – Черноочене e приета Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2022 година.

Председател на ОбС – Черноочене:
/БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР/