Обявление

Обяви

за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Стажант – одитор“ в звено „Вътрешен одит” в Община Черноочене
На основание чл.91 от Кодекса на труда и заповед №34/18.01.2022г. на кмета на община Черноочене

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За заемане на длъжността „Стажант – одитор“ в звено „Вътрешен одит” в Община Черноочене.

1. Кандидатите за заемане на длъжността „Стажант – одитор“ трябва да отговарят на следните изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Да са дееспособни лица;
1.2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
1.3. Да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“;
1.4. Да отговарят на изискванията на чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда.
2. Вид правоотношение – трудово, като с одобрения кандидат се сключва срочен трудов договор със срок от две години. В рамките на двугодишния срок стажант-одиторът трябва да изпълни изискванията на чл. 19, ал.2, т.4 от ЗВОПС, като придобие сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53, или да придобие валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор, след което може да бъде назначен за вътрешен одитор.
3. Минимален размер на основната работна заплата: 680 лв.
/При назначаване на стажант-одитора размерът на индивидуалната месечна заплата ще бъде определен, съгласно чл.9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация/.
4. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно
5. Документи за кандидатстване:
5.1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец;
5.2. Декларация по чл.19, ал.2, т.1 от ЗВОПС от участника в конкурсната процедура;
5.3. Декларация по чл.107а, ал.1 от КТ от участника в конкурсната процедура;
5.4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
5.5. Копие от документи за допълнителни квалификации – при наличие на такива;
5.6. Кандидатите чужди граждани трябва да представят свидетелство за съдимост или аналогичен документ, които да удостоверяват, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и не е лишен по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.
Документите се подават лично от кандидата или от упълномощен представител.
6. Място и срок на подаване на документи:
– документи се подават в стая №2 при гл. специалист “Човешки ресурси” в Община Черноочене или по електронен път на e-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларациите по чл.19, ал.2, т.1 от ЗВОПС и по чл.107а, ал.1 от КТ се подписват от кандидата с електронен подпис;
– срок за подаване на документите – всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа в едномесечен срок от публикуване на обявлението за конкурса;
При подаване на заявленията за участие в конкурса кандидатите ще бъдат уведомявани от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл.19, ал.2, т.1, 2 и 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
7. Начин на провеждане на конкурса:
– решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
– интервю.
8. Кратко описание на длъжността:
„Стажант – одиторът“ в звено „Вътрешен одит” в Община Черноочене чрез изпълнение на служебните си задължения допринася на Община Черноочене да постигне целите си, като прилага систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление. Стажант – одиторът изпълнява служебните си задължения в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, утвърдената от Министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните актове на Община Черноочене.
9. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и другите съобщения във връзка с конкурса:
– Община Черноочене, с. Черноочене, ул. “Шеста” № 9, партер – табло за съобщения и на интернет страницата на Община Черноочене – www.chernoochene.com.

Приложения:

prilojenia_stajant_oditor_2101_2022