Докладна записка

Материали до ОбС

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене (ОУПО)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Действащият ОУПО на община Черноочене е одобрен с решение №33 от 10.04.2018 г. на Общински съвет Черноочене. Неразделна част от него са Екологична оценка и Доклад за оценка за съвместимост на ОУПО, съгласувани от РИОСВ – Хасково.

Междувременно в общината са постъпили искания за над деветдесет изменения на Общия устройствен план поради инвестиционни интереси, преимуществено за нискоетажно жилищно застрояване. За някои от тях Общинският съвет на община Черноочене е взел решения да се предприемат действия по изменение на плана за групи имоти, съответно: решение №58 0т 01.08.2019 г. и решение №14 от 06.02.2020 г. Тези имоти са отбелязани в приложения  в тази докладна записка списък на исканията с червен цвят. За тези искания има и положително становище на РИОСВ Хасково, тъй като някои от тях попадат в защитени зони.

Исканията са разпределени в тринадесет землища, а именно в землищата на селата Габрово, Драганово, Дядовско, Железник, Житница, Йончово, Каблешково, Минзухар, Паничково, Петелово, Пряпорец, Пчеларово и Черноочене.

Преобладаващата част от исканията са съседни на вече определени с ОУПО устройствени зони.

В съответствие с изискванията чл.124, ал.3 от ЗУТ, от общинската администрация има изработено Задание за изменение на ОУПО Черноочене с предложение за изменение – схема-предложение, представена с група чертежи и с пет приложения.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1,  т.11, ал. 2 и чл. 27, ал. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 136, ал.1, във връзка с чл.124, ал.1  от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, предлагам общински съвет Черноочене да вземе следното

 Р Е Ш Е Н И Е:

 РАЗРЕШАВА изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене за група поземлени имоти в землищата на селата Габрово, Драганово, Дядовско, Железник, Житница, Йончово, Каблешково, Минзухар, Паничково, Петелово, Пряпорец, Пчеларово и Черноочене съгласно приложения списък, в разширен обхват спрямо вече определените с цитираните решения на Общинския съвет за изменения на ОУПО за група имоти.

  1. ОДОБРЯВА Задание за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене за група поземлени имоти в разширен обхват в землищата на селата Габрово, Драганово, Дядовско, Железник, Житница, Йончово, Каблешково, Минзухар, Паничково, Петелово, Пряпорец, Пчеларово и Черноочене.
  2. ВЪЗЛАГА на Кмета на общината да предприеме необходимите действия за изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене за така определената група поземлени имоти.

ПРИЛОЖЕНИЯ: Задание за изменение на Общия устройствен план на община Черноочене за група поземлени имоти в землището на селата Габрово, Драганово, Дядовско, Железник, Житница, Йончово, Каблешково, Минзухар, Паничково, Петелово, Пряпорец, Пчеларово и Черноочене с приложения, скица-предложение за изменението на ОУПО, представено с група чертежи.

Списък на включените в предложението за изменение на ОУПО Черноочене искания с номера на поземлени имоти и вид устройствена зона

Номер ПИ УЗ Номер ПИ УЗ Номер ПИ УЗ
1 48307.58.2 Жм 21_3 58829.46.6 Т12 30_9 55395.8.543 Жм
2 55960.1.268 Жм 21_4 58829.46.124 Т12 30_10 55395.8.544 Жм
3_1 55960.1.251 Жм 21_5 58829.46.126 Т12 30_11 55395.8.545 Жм
3_2 55960.3.22 Жм 21_6 58829.46.125 Т12 30_12 55395.8.546 Жм
4_1 34117.10.162 Жм 22_1 35047.8.413 Т12 30_13 55395.8.547 Жм
4_2 34117.10.163 Жм 22_2 81236.4.592 Т12 30_14 55395.8.548 Жм
5 34117.10.558 Жм 22_3 81236.4.593 Смф 30_15 55395.8.549 Жм
6 35047.8.154 Жм 23 35047.8.60 Смф 30_16 55395.8.550 Жм
7 58731.10.469 Жм 24 58829.25.15 Смф 30_17 58731.19.263 Жм
8_1 55395.2.204 Жм 26 81236.4.612 Т12 30_18 58731.10.205 Жм
8_2 55395.2.206 Пп 28_3 29461.10.401 Жм 30_19 81236.4.546 Жм
8_3 55395.2.210 Смф 29_1 29461.10.404 Жм 30_20 81236.4.613 Жм
8_4 55395.3.74 Смф 29_2 29461.10.568 Жм 30_21 81236.4.531 Жм
8_5 55395.3.84 Смф 33_1 24774.11.325 Т17 30_22 81236.4.617 Жм
                 
8_6 55395.3.98 Смф 33_2 24774.11.322   30_24 81236.4.629 Жм
8_7 55395.8.531 Смф 36_1 58829.101.31   30_25 81236.4.626 Жм
9 55395.1.219 Смф 36_2 58829.47.10 Т17 30_26 14221.21.11 Жм
10 55395.1.230 Смф 37 55960.10.241 Смф 30_27 14221.21.18 Жм
11 55395.1.274 Смф 38 УПИ IV квартал 2 Смф 30_28 14221.21.39 Жм
12 34117.10.779 Жм 39 81236.4.624 Смф 30_29 14221.21.41 Жм
13 58829.94.39 Жм 40_1 23114.500.437 Смф 30_30 14221.21.23 Жм
14 35047.8.423 Жм 40_2 23114.500.137 Жм 30_31 14221.21.16 Жм
15 35047.8.429 Жм 41_1 55960.4.163 Жм 30_32 29132.11.341 Пп
16 35047.8.118 Смф 41_2 55960.4.164 Жм 30_33 29132.11.342 Пп
17_1 35047.8.280 Т1 30_1 55395.1.135 Т4 30_34 Драганово кв.3 Смф
17_2 35047.8.433 Т1 30_3 55395.2.207 Т4 30_35 Драганово кв.2 Жм
18_1 35047.8.43 Жм 30_4 55395.2.213 Смф 32_2 58829.98.19 Жм
19 35047.8.388 Жм 30_5 55395.2.203 Смф      
20 58731.10.463 Жм 30_6 55395.3.108 Смф      
21_1 58829.46.5 Т1 30_7 55395.8.541 Смф      
21_2 58829.46.11 Смф 30_8 55395.8.542 Жм      

 

 

 

Вносител:

АЙДЪН ОСМАН

Кмет на Община Черноочене